Gymnasieskolan

Utbildningsutskottets betänkande 2018/19:UbU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 april 2019

Beslut

Regeringen bör utreda en ny tvåårig yrkesskola på gymnasienivå (UbU11)

Regeringen bör utreda om det går att inrätta en tvåårig yrkesskola på gymnasienivå. Det tycker riksdagen som riktade ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om detta.

Arbetsmarknaden förändras allt snabbare och kraven på kunskap och kompetens ökar. Samtidigt lämnar alltför många elever grundskolan utan behörighet till gymnasiet. Enligt riksdagen skulle en tvåårig yrkesskola på gymnasienivå ge snabbare tillträde till arbetslivet eller vara en brygga till fortsatta studier för de elever som inte kommer in på någon av de treåriga utbildningarna.

Förslaget om tillkännagivande kom i samband med att utskottet behandlade motioner från allmänna motionstiden 2018 om gymnasieskolan. Riksdagen sa nej till övriga motioner.

 

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motion 2018/19:2819 yrkande 98 och delvis bifall till motionerna 2018/19:2054 yrkande 1 och 2018/19:2918 yrkande 18 med tillkännagivande till regeringen om att regeringen ska låta utreda inrättandet av en ny tvåårig yrkesskola på gymnasial nivå som är en del av det ordinarie utbildningssystemet. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

34 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-02-05
Justering: 2019-03-14
Trycklov: 2019-03-15
Reservationer 25
Betänkande 2018/19:UbU11

Regeringen bör utreda en ny tvåårig yrkesskola på gymnasienivå (UbU11)

Regeringen bör utreda om det går att inrätta en tvåårig yrkesskola på gymnasienivå. Det tycker utbildningsutskottet som föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om detta.

Arbetsmarknaden förändras allt snabbare och kraven på kunskap och kompetens ökar. Samtidigt lämnar alltför många elever grundskolan utan behörighet till gymnasiet. Enligt utskottet skulle en tvåårig yrkesskola på gymnasienivå ge snabbare tillträde till arbetslivet eller vara en brygga till fortsatta studier för de elever som inte kommer in på någon av de treåriga utbildningarna.

Förslaget om tillkännagivande kom i samband med att utskottet behandlade motioner från allmänna motionstiden 2018 om gymnasieskolan. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner.

 

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-04-02
Debatt i kammaren: 2019-04-03
4

Beslut

Beslut: 2019-04-03
18 förslagspunkter, 12 acklamationer, 6 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 3 april 2019

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ämnesbetyg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:375 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 6,

2018/19:2000 av Hanna Westerén (S),

2018/19:2739 av Annika Hirvonen Falk och Leila Ali-Elmi (båda MP) yrkande 4 och

2018/19:2837 av Erik Bengtzboe m.fl. (M) yrkande 2.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 89 0 0 11
M 0 0 62 8
SD 0 62 0 0
C 28 0 0 3
V 26 0 0 2
KD 21 0 0 1
L 15 0 0 4
MP 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 193 62 62 32


2. Examensprov

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2054 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 5.

Reservation 3 (L)

3. Undervisningstid

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1059 av Adnan Dibrani m.fl. (S) och

2018/19:2837 av Erik Bengtzboe m.fl. (M) yrkande 1.

Reservation 4 (M)

4. Planering och dimensionering av platser på gymnasieskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2202 av Jasenko Omanovic och Ingemar Nilsson (båda S),

2018/19:2529 av Mikael Larsson och Anders Åkesson (båda C) och

2018/19:2837 av Erik Bengtzboe m.fl. (M) yrkande 7.

Reservation 5 (M)

5. Tvåårig yrkesskola på gymnasial nivå

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen ska låta utreda inrättandet av en ny tvåårig yrkesskola på gymnasial nivå som är en del av det ordinarie utbildningssystemet och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2018/19:2819 av Tobias Billström m.fl. (M, C, KD, L) yrkande 98 och

bifaller delvis motionerna

2018/19:2054 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 1 och

2018/19:2918 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 18.

Reservation 6 (S, V, MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (S, V, MP)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 0 89 0 11
M 62 0 0 8
SD 62 0 0 0
C 28 0 0 3
V 0 26 0 2
KD 21 0 0 1
L 15 0 0 4
MP 1 13 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 189 128 0 32


6. Tvåårigt praktiskt gymnasieprogram

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:375 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 5.

Reservation 7 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 89 0 0 11
M 62 0 0 8
SD 0 62 0 0
C 28 0 0 3
V 26 0 0 2
KD 21 0 0 1
L 15 0 0 4
MP 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 255 62 0 32


7. Branschskola

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2837 av Erik Bengtzboe m.fl. (M) yrkande 6.

Reservation 8 (M)

8. Samverkan mellan utbildningsanordnare och arbetsmarknaden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:375 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkandena 3, 9 och 10,

2018/19:1308 av Johan Andersson m.fl. (S) yrkande 1,

2018/19:1975 av Lars Mejern Larsson och Mikael Dahlqvist (båda S) yrkande 2 och

2018/19:2841 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkande 22.

Reservation 9 (SD)
Reservation 10 (C)

9. Breddad och förstärkt gymnasial lärlingsutbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2819 av Tobias Billström m.fl. (M, C, KD, L) yrkande 99.

Reservation 11 (M, C, KD, L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (M, C, KD, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 89 0 0 11
M 0 62 0 8
SD 62 0 0 0
C 0 28 0 3
V 26 0 0 2
KD 0 21 0 1
L 0 15 0 4
MP 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 191 126 0 32


10. Lärlingsanställning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2054 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 3,

2018/19:2694 av Helena Lindahl m.fl. (C) yrkandena 1 och 27 samt

2018/19:2841 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkandena 20 och 21.

Reservation 12 (C)
Reservation 13 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 89 0 0 11
M 62 0 0 8
SD 62 0 0 0
C 0 0 28 3
V 26 0 0 2
KD 21 0 0 1
L 0 15 0 4
MP 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 274 15 28 32


11. Nya inslag på de nationella programmen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1129 av Sten Bergheden (M) yrkande 2,

2018/19:1291 av Runar Filper m.fl. (SD) yrkande 26,

2018/19:2041 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 11,

2018/19:2078 av Cecilie Tenfjord Toftby (M),

2018/19:2141 av Joakim Sandell m.fl. (S) yrkande 7,

2018/19:2295 av Anna Sibinska m.fl. (MP) yrkandena 18 och 19,

2018/19:2338 av Jonas Eriksson (MP),

2018/19:2552 av Rickard Nordin (C) yrkande 6,

2018/19:2577 av Ida Drougge (M),

2018/19:2783 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 13,

2018/19:2837 av Erik Bengtzboe m.fl. (M) yrkande 8 och

2018/19:2850 av Anders Åkesson och Johan Hedin (båda C).

Reservation 14 (M)
Reservation 15 (L)

12. Behörighet till gymnasieskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2837 av Erik Bengtzboe m.fl. (M) yrkande 4.

Reservation 16 (M)

13. Grundläggande högskolebehörighet på yrkesprogram

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2054 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 2 och

2018/19:2819 av Tobias Billström m.fl. (M, C, KD, L) yrkande 100.

Reservation 17 (M, C, KD, L)

14. Introduktionsprogram

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:375 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 11,

2018/19:756 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkande 19,

2018/19:2054 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 4 och

2018/19:2841 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkande 25.

Reservation 18 (SD)
Reservation 19 (C)
Reservation 20 (V)
Reservation 21 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 20 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 89 0 0 11
M 62 0 0 8
SD 0 0 62 0
C 0 0 28 3
V 0 26 0 2
KD 21 0 0 1
L 0 0 15 4
MP 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 186 26 105 32


15. Övriga frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:480 av Robert Hannah och Helena Gellerman (båda L) yrkandena 1 och 2,

2018/19:548 av Lotta Finstorp (M),

2018/19:777 av Sten Bergheden (M) yrkande 1 och

2018/19:2126 av Fredrik Lundh Sammeli (S).

16. Drogtester i skolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:581 av Roger Hedlund (SD) och

2018/19:1189 av Margareta Cederfelt (M).

Reservation 22 (SD)

17. Naturbruksprogrammet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:780 av Sten Bergheden (M) yrkandena 1-4,

2018/19:2736 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 38 och

2018/19:2837 av Erik Bengtzboe m.fl. (M) yrkande 3.

Reservation 23 (M)
Reservation 24 (KD)

18. Betygsättning av gymnasiearbetet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2837 av Erik Bengtzboe m.fl. (M) yrkande 5.

Reservation 25 (M)