Gymnasieskolfrågor

Utbildningsutskottets betänkande 1997/98:UbU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 mars 1998

Beslut

Gymnasieskolfrågor (UbU10)

Riksdagen avslog motioner om bl.a. gymnasieskolans struktur och program, timplanen, kärnämnena, lärlingsutbildning, frågor om förhållandet skola-arbetsliv, utbildning i företagarkunskap och entreprenörskap samt betyg.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.