Planerat tekniskt arbete

Under tisdag förmiddag pågår ett planerat tekniskt arbete på riksdagens webbplatser som innebär att det kan uppstå vissa störningar. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Hållbarhetskriterier – genomförande av det omarbetade förnybartdirektivet

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2020/21:MJU24

Ärendet är klart för beslut

Planerat beslutsdatum: 15 juni 2021

Nästa händelse: Beslut 15 juni 2021

Utskottets förslag

Hållbarhetskriterier för biobränslen införs (MJU24)

Regeringen har föreslagit nya hållbarhetskriterier för biobränslen som används för produktion av el, värme och kyla eller som bränslen i anläggningar av en viss storlek. För att sådana biobränslen ska kunna få ett så kallat hållbarhetsbesked får de inte komma från mark som har stor biologisk mångfald eller stora kollager. Vidare införs särskilda hållbarhetskriterier för skogsbiomassa som används för att tillverka biodrivmedel och biobränslen. Om avfall och restprodukter från jordbruksmark används för att framställa biodrivmedel eller biobränslen ska det finnas övervaknings- eller förvaltningsplaner för att hantera påverkan på marken.

Lagändringarna innebär att ett EU-direktiv om främjande av användning av energi från förnybara energikällor genomförs i Sverige. Vissa lagändringar ska börja gälla den 1 juli 2021 och andra ska börja gälla den 1 januari 2022. Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag, med vissa ändringar när det gäller definitionen av biomassa.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen punkterna 2 och 3. Delvis bifall till propositionen punkt 1 med den ändringen att definitionen av biomassa i 1 kap. 2 § lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen ska ha den lydelse som utskottet föreslår.

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2021-06-03, 2021-05-25

Hållbarhetskriterier för biobränslen införs (MJU24)

Regeringen har föreslagit nya hållbarhetskriterier för biobränslen som används för produktion av el, värme och kyla eller som bränslen i anläggningar av en viss storlek. För att sådana biobränslen ska kunna få ett så kallat hållbarhetsbesked får de inte komma från mark som har stor biologisk mångfald eller stora kollager. Vidare införs särskilda hållbarhetskriterier för skogsbiomassa som används för att tillverka biodrivmedel och biobränslen. Om avfall och restprodukter från jordbruksmark används för att framställa biodrivmedel eller biobränslen ska det finnas övervaknings- eller förvaltningsplaner för att hantera påverkan på marken.

Lagändringarna innebär att ett EU-direktiv om främjande av användning av energi från förnybara energikällor genomförs i Sverige. Vissa lagändringar ska börja gälla den 1 juli 2021 och andra ska börja gälla den 1 januari 2022. Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag, med vissa ändringar när det gäller definitionen av biomassa.

Förslagspunkter

1. Regeringens lagförslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen med den ändringen att definitionen av biomassa i 1 kap. 2 § ska ha den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3,
2. lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi,
3. lag om ändring i lagen (2011:1200) om elcertifikat.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:185 punkterna 2 och 3 samt bifaller delvis proposition 2020/21:185 punkt 1.

2. Definition av odikad mark

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:4060 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) och

2020/21:4062 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 2.

Reservation 1 (M, SD, KD)

3. Långsiktighet i hållbarhetskriterierna

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:4062 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 1.

Reservation 2 (M, KD)

4. Skogsbruket och hållbarhetskriterierna

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:4065 av Elin Segerlind m.fl. (V).

Reservation 3 (V)