Hälso- och sjukvårdens organisation m.m.

Socialutskottets betänkande 2020/21:SoU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 juni 2021

Beslut

Smittskyddsläkare, rehabiliteringsansvar och vårdgaranti för personer med beroendeproblem bör ses över (SoU16)

Riksdagen riktade tre uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen om att den bör

  • ge en lämplig myndighet i uppdrag att se över kapacitet och organisation av smittskyddsläkarna och vid behov ta fram förslag till en utvecklad organisation och struktur
  • se över förutsättningar och möjligheter för att varje kommun ska kunna ha tillgång till en medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR)
  • utreda en starkare vårdgaranti som ger personer med beroendeproblem snabbare vård och behandling.

Tillkännagivandena gjordes när riksdagen behandlade cirka 340 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2020 om hälso- och sjukvårdens organisation. Riksdagen sa nej till övriga motioner, framför allt med hänvisning till att arbete redan pågår i flera av de frågor som motionerna tar upp.

Utskottets förslag till beslut: Utskottet föreslår tre tillkännagivanden till regeringen med anledning av motionsyrkanden om smittskyddsläkare, medicinskt ansvarig för rehabilitering och vårdgaranti för personer med beroendeproblem. Avslag på övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2021-04-13, 2021-04-22, 2021-05-06, 2021-05-18

Smittskyddsläkare, rehabiliteringsansvar och vårdgaranti för personer med beroendeproblem bör ses över (SoU16)

Socialutskottet föreslår att riksdagen riktar tre uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen om att den bör

  • ge en lämplig myndighet i uppdrag att se över kapacitet och organisation av smittskyddsläkarna och vid behov ta fram förslag till en utvecklad organisation och struktur
  • se över förutsättningar och möjligheter för att varje kommun ska kunna ha tillgång till en medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR)
  • utreda en starkare vårdgaranti som ger personer med beroendeproblem snabbare vård och behandling.

Utskottets förslag om tillkännagivanden lades fram när det behandlade cirka 340 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2020 om hälso- och sjukvårdens organisation. Utskottet förslår att riksdagen säger nej till övriga motioner, framför allt med hänvisning till att arbete redan pågår i flera av de frågor som motionerna tar upp.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.