Hälso- och sjukvårdsfrågor

Socialutskottets betänkande 1997/98:SoU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 april 1998

Beslut

Hälso- och sjukvårdsfrågor (SoU12)

Riksdagen behandlade regeringens redogörelse för en överenskommelse om ersättningar till sjukvårdshuvudmännen för 1998. Den ekonomiska ramen uppgår till sammanlagt 1 217 miljoner kronor. Beloppet ska fördelas mellan landets 26 sjukvårdshuvudmän. Bidraget fungerar främst som signal- och stimulansmedel. Riksdagen lade regeringens skrivelse till handlingarna.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.