Hälso- och sjukvårdsfrågor

Socialutskottets betänkande 2006/07:SoU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 mars 2007

Beslut

Regeringen ska utreda Socialstyrelsen och de nationella kvalitetsregistren (SoU8)

Riksdagen gav regeringen i uppdrag att se över Socialstyrelsens roll och ansvar i förhållande till de nationella kvalitetsregistren inom hälso- och sjukvården. Registren innehåller bland annat data om behandlingen av patienter och syftet med registren är att höja kvaliteten inom hälso- och sjukvården och att minska kvalitetsskillnader mellan olika vårdgivare i landet. Regeringen ska också utreda förutsättningarna för fortsatt statligt stöd till registren och klargöra Socialstyrelsens ansvar och befogenheter att följa och utveckla vården på nationell nivå. Riksdagen sade även nej till motioner från den allmänna motionstiden 2005 och 2006 om hälso- och sjukvård.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till Riksrevisionens framställning 2006/07:RRS7 i dess helhet. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Från riksdagens organ

Motioner från ledamöterna

Regeringen ska utreda Socialstyrelsen och de nationella kvalitetsregistren (SoU8)

Socialutskottet föreslår att riksdagen ger regeringen i uppdrag att se över Socialstyrelsens roll och ansvar i förhållande till de nationella kvalitetsregistren inom hälso- och sjukvården. Registren innehåller bland annat data om behandlingen av patienter och syftet med registren är att höja kvaliteten inom hälso- och sjukvården och att minska kvalitetsskillnader mellan olika vårdgivare i landet. Regeringen bör också utreda förutsättningarna för fortsatt statligt stöd till registren och klargöra Socialstyrelsens ansvar och befogenheter att följa och utveckla vården på nationell nivå. Socialutskottet gjorde sitt ställningstagande med anledning av förslag från Riksrevisionens styrelse.

Socialutskottet föreslår även att riksdagen säger nej till motioner från den allmänna motionstiden 2005 och 2006 om hälso- och sjukvård.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.