Hälso- och sjukvårdsfrågor

Socialutskottets betänkande 2015/16:SoU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 april 2016

Beslut

Tre uppmaningar till regeringen om hälso- och sjukvårdsfrågor (SoU7)

Riksdagen har riktat tre uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen som rör hälso- och sjukvården:

  • Regeringen bör ta initiativ till att arbetet med att samla viss avancerad cancervård till ett mindre antal sjukhus påbörjas under 2016.
  • Regeringen bör låta ta fram förslag om hur förebyggande arbete mot psykisk ohälsa kan förbättras, med hjälp av mer flexibla och mobila lösningar, som till exempel psykiatriska akutbilar.
  • Riksdagen vill också att regeringen låter se över forskningen om behandlings- och rehabiliteringsmetoder för posttraumatiskt stressymtom.

Tillkännagivandena gjordes när riksdagen behandlade motioner om hälso- och sjukvårdsfrågor från de allmänna motionstiderna 2014 och 2015. Riksdagen sa nej till övriga motionsförslag, framför allt med hänvisning till att arbete pågår i flera av de frågor som motionerna tar upp.

Utskottets förslag till beslut: Utskottet föreslår tre tillkännagivanden till regeringen med anledning av motionsyrkanden om viss avancerad cancervård, förebyggande arbete mot psykisk ohälsa och forskning om posttraumatiskt stressyndrom. Regeringen bör under 2016 ta initiativ till att arbetet med att samla viss avancerad cancervård till ett mindre antal sjukhus påbörjas. Regeringen bör uppdra åt myndighet eller åt den nationella samordnaren att ta fram förslag om hur det förebyggande arbetet mot psykisk ohälsa kan förbättras med hjälp av mobila system. Regeringen bör ge Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd i uppdrag att se över forskningen om behandlings- och rehabiliteringsmetoder för posttraumatiskt stressyndrom. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2016-02-11, 2016-02-25

Tre uppmaningar till regeringen om hälso- och sjukvårdsfrågor (SoU7)

Socialutskottet föreslår att riksdagen riktar tre uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen som rör hälso- och sjukvården:

  • Regeringen bör ta initiativ till att arbetet med att samla viss avancerad cancervård till ett mindre antal sjukhus påbörjas under 2016.
  • Regeringen bör låta ta fram förslag om hur förebyggande arbete mot psykisk ohälsa kan förbättras, med hjälp av mer flexibla och mobila lösningar, som till exempel psykiatriska akutbilar.
  • Utskottet vill också att regeringen låter se över forskningen om behandlings- och rehabiliteringsmetoder för posttraumatiskt stressymtom.

Förslagen om tillkännagivanden kom när socialutskottet behandlade motioner om hälso- och sjukvårdsfrågor från de allmänna motionstiderna 2014 och 2015. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motionsförslag, framför allt med hänvisning till att arbete pågår i flera av de frågor som motionerna tar upp.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.