Hälso- och sjukvårdsfrågor

Socialutskottets betänkande 2016/17:SoU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 maj 2017

Beslut

Patienters ställning i vården bör stärkas (SoU10)

Patientens ställning i sjukvården har inte stärkts, trots att patientlagen som infördes 2015 hade just det syftet. Det har en rapport från myndigheten Vårdanalys visat. Regeringen borde därför ta initiativ till en översyn av patientlagen. Det anser riksdagen som, i ett tillkännagivande, uppmanade regeringen till det.

Riksdagen riktade ytterligare ett tillkännagivande till regeringen som handlade om att utveckla vårdvalet. Vårdvalet innebär bland annat att alla fritt får välja vilken vårdcentral de vill gå till och att alla har rätt till en fast läkarkontakt. Inom den specialiserade öppenvården har dock vårdvalet införts i olika omfattning. Riksdagen tycker att vårdvalet i den specialiserade öppenvården borde utvecklas. Riksdagen uppmanade regeringen att återkomma med förslag om det här till riksdagen.

Utskottets förslag till beslut: Utskottet föreslår två tillkännagivanden till regeringen med anledning av motionsyrkanden. Regeringen bör ta initiativ till en översyn av patientlagen med syftet att stärka patientens ställning och återkomma till riksdagen. Regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag om att utveckla vårdvalet i den specialiserade öppenvården. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Patienters ställning i vården bör stärkas (SoU10)

Patientens ställning i sjukvården har inte stärkts, trots att patientlagen som infördes 2015 hade just det syftet. Det har en rapport från myndigheten Vårdanalys visat. Regeringen borde därför ta initiativ till en översyn av patientlagen. Det anser socialutskottet som föreslår att riksdagen i ett tillkännagivande uppmanar regeringen till det.

Utskottet föreslår ytterligare ett tillkännagivande som handlar om att utveckla vårdvalet. Vårdvalet innebär bland annat att alla fritt får välja vilken vårdcentral de vill gå till och att alla har rätt till en fast läkarkontakt. Inom den specialiserade öppenvården har dock vårdvalet införts i olika omfattning. Socialutskottet tycker att vårdvalet i den specialiserade öppenvården borde utvecklas. Utskottet föreslår därför att riksdagen uppmanar regeringen att återkomma med förslag om det här till riksdagen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.