Hälsodata- och vårdregister

Socialutskottets betänkande 1997/98:SoU23

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 juni 1998

Beslut

Hälsodata- och vårdregister (SoU23)

Riksdagen beslutade om två nya lagar som reglerar IT-användningen inom hälso- och sjukvården: lag om hälsodataregister och lag om vårdregister. Lagarna innehåller bl.a. bestämmelser om för vilka ändamål registren får föras, vilka uppgifter som registren får innehålla samt regler om samkörning, direktåtkomst, sekretess, rättelse och skadestånd. Automatiserad behandling av personuppgifter i ett hälsodataregister eller vårdregister får ske oavsett den enskildes inställning. Den enskilde har inte heller rätt att få uppgifter som behandlats på ett lagligt sätt strukna ur ett sådant register.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.