Handikappfrågor

Socialutskottets betänkande 1997/98:SoU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 mars 1998

Beslut

Handikappfrågor (SoU16)

Riksdagen gav, med anledning av motionsförslag, regeringen i uppdrag att utreda ett förbud att i näringsverksamhet diskriminera funktionshindrade. I dagsläget är det t.ex. möjligt att utan påföljd neka en funktionshindrad att besöka en restaurang eller ett hotell.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.