Handläggningen av vissa associationsrättsliga ärenden

Civilutskottets bet 2012/13:CU22

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 september 2013

Beslut

Bolagsverket tar över vissa uppgifter från länsstyrelserna (CU22)

Vissa uppgifter som länsstyrelserna ansvarar för tas över av Bolagsverket från den 1 november 2013. Det gäller bland annat att utse en behörig revisor i ett aktiebolag eller en ekonomisk förening och att i vissa fall också kalla till stämma i sådana företag.

Revisionsbyråer ska inte längre undantas från kravet på att den verkställande direktören ska vara revisor.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-06-13
Justering: 2013-06-13
Betänkande publicerat: 2013-09-06
Trycklov: 2013-09-06
bet 2012/13:CU22

Bolagsverket ska ta över vissa uppgifter från länsstyrelserna (CU22)

Regeringen föreslår att vissa uppgifter som länsstyrelserna ansvarar för ska tas över av Bolagsverket från den 1 november 2013. Det gäller bland annat att utse en behörig revisor i ett aktiebolag eller en ekonomisk förening och att i vissa fall också kalla till stämma i sådana företag.

Regeringen föreslår även att revisionsbyråer inte längre ska kunna undantas från kravet på att den verkställande direktören ska vara revisor.

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-09-18
4

Beslut

Beslut: 2013-09-18
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Handläggningen av vissa associationsrättsliga ärenden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551),
2. lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar,
3. lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker,
4. lag om ändring i revisorslagen (2001:883),
5. lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
6. lag om ändring i lagen (2004:575) om europabolag,
7. lag om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ,
8. lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:166 punkterna 1-8.