Hemspråk

Utbildningsutskottets betänkande 1996/97:UbU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 maj 1997

Beslut

Hemspråk (UbU12)

Riksdagen avslog en motion som gick emot regeringens planer på att byta ut termen hemspråk mot modersmål. I den proposition som föranlett motionen gör regeringen bedömningen att hemspråksundervisningen bidrar till språkutvecklingen av både hemspråket och svenska språket samt redovisar sin avsikt att ersätta benämningen hemspråk med modersmål.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.