Högskolans ledning, lärare och organisation

Utbildningsutskottets betänkande 1997/98:UbU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 oktober 1997

Beslut

Högskolans ledning, lärare och organisation (UbU3)

Riksdagen godkände regeringens förslag om högskolans ledning, lärare och organisation. Det innebar bl.a. att högskolestyrelsernas ansvar för de långsiktiga frågorna och för den interna resursfördelningen förtydligades och att styrelsens ordförande ska hämtas utanför högskolan. En tillsvidareanställd lektor som har professorskompetens ska anställas som professor. De mindre och medelstora högskolorna ska inte längre behöva Högskoleverkets tillstånd för att få anställa professorer. Alla berörda lärosäten ska av regeringen tilldelas rekryteringsmål avseende könsfördelningen bland nyrekryterade professorer. Resurserna till forskning och forskarutbildning ska i fortsättningen fördelas till fyra större vetenskapsområden i stället för till ett flertal fakulteter. Riksdagen begärde vidare att regeringen ska göra en översyn av studentinflytandet på alla nivåer inom högskolan. Studenternas representation i högskolestyrelserna bör utökas från nuvarande minst två till minst tre. Men viktigare än det formella inflytandet är att studenternas intresse och kompetens tas till vara i högskolans vardagsarbete, inte minst när det gäller kvalitetssäkring och utvärdering av utbildningen.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.