Höjt inkomsttak vid beräkning av sjukpenninggrundande inkomst och höjd lägstanivå för hel föräldrapenning

Socialförsäkringsutskottets bet 2005/06:SfU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 maj 2006

Beslut

Inkomsttaket i sjuk- och föräldraförsäkringen höjs (SfU15)

Den 1 juli höjs inkomsttaket i sjuk- och föräldraförsäkringen från drygt 24 800 kronor till drygt 33 000 kronor per månad. Den som tjänar upp till 33 000 kronor i månaden kommer då att få 80 procent av lönen från försäkringskassan när de är sjuka eller föräldralediga. Det höjda inkomsttaket kommer även att omfatta bland annat rehabiliteringspenning, havandeskapspenning, tillfällig föräldrapenning och närståendepenning. Inkomsttaket höjs bland annat för att allt fler tjänar över taket. Det höjda taket berör 1,4 miljoner arbetstagare. Det kan också vara ett sätt att främja en mer jämställd fördelning av föräldraledigheten, det vill säga att män att tar ut en större del än i dag. Även den lägsta nivån för hel föräldraförsäkring höjs, från 60 kronor per dag till 180 kronor per dag. Höjningen gäller barn som föds efter den 30 juni 2006. De så kallade lägstanivådagarna är 90 dagar utöver den vanliga föräldraförsäkringen på 390 dagar. Ersättningen är lika för alla oavsett inkomst.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-04-20
Justering: 2006-05-04
Betänkande publicerat: 2006-05-08
Trycklov: 2006-05-08
Reservationer 2
bet 2005/06:SfU15

Inkomsttaket i sjuk- och föräldraförsäkringen höjs (SfU15)

Den 1 juli höjs inkomsttaket i sjuk- och föräldraförsäkringen från drygt 24 800 kronor till drygt 33 000 kronor per månad. Den som tjänar upp till 33 000 kronor i månaden kommer då att få 80 procent av lönen från försäkringskassan när de är sjuka eller föräldralediga.

Det höjda inkomsttaket kommer även att omfatta bland annat rehabiliteringspenning, havandeskapspenning, tillfällig föräldrapenning och närståendepenning. Inkomsttaket höjs bland annat för att allt fler tjänar över taket. Det höjda taket berör 1,4 miljoner arbetstagare. Det kan också vara ett sätt att främja en mer jämställd fördelning av föräldraledigheten, det vill säga att män att tar ut en större del än i dag. Även den lägsta nivån för hel föräldraförsäkring höjs, från 60 kronor per dag till 180 kronor per dag. Höjningen gäller barn som föds efter den 30 juni 2006. De så kallade lägstanivådagarna är 90 dagar utöver den vanliga föräldraförsäkringen på 390 dagar. Ersättningen är lika för alla oavsett inkomst. Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-05-16
4

Beslut

Beslut: 2006-05-17
3 förslagspunkter, 2 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 17 maj 2006

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Inkomsttak vid beräkning av sjukpenninggrundande inkomst

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
a. lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring såvitt avser 3 kap. 2, 5 a och 5 d §§ samt 8 kap. 8 § och punkt 2 i övergångsbestämmelserna,
b. lag om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring och
c. lag om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön,
och beslutar att 3 kap. 4 § lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring skall få ändrad lydelse i enlighet med vad utskottet föreslår i bilaga 3 samt beslutar sådan ändring av ingressen till regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring som föranleds härav.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:142 i denna del och avslår motionerna 2005/06:Sf30, 2005/06:Sf31 yrkande 1 och 2005/06:Sf32 yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1220022
m045010
c01606
fp04008
kd02607
v22006
mp14003
-1001
Totalt159127063

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Betydelsen av höjt tak i föräldraförsäkringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Sf31 yrkande 2.

3. Lägstanivå i föräldraförsäkringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
a. lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring till den del lagförslaget inte omfattas av vad utskottet föreslagit ovan under punkt 1 och
b. lag om ändring i socialförsäkringslagen (1999:799) med den ändringen att i 3 kap. 4 § orden "på lägst grundnivån" skall bytas ut mot "på grundnivå eller över grundnivå",
och beslutar att 3 kap. 8 § och 4 kap. 6 § socialförsäkringslagen (1999:799) skall få ändrad lydelse i enlighet med vad utskottet föreslår i bilaga 3 samt beslutar sådan ändring av ingressen till regeringens förslag till lag om ändring i socialförsäkringslagen (1999:799) som föranleds härav.
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2005/06:142 i denna del och avslår motion 2005/06:Sf31 yrkande 3.

Reservation 2 (kd)