Höständringsbudget för 2018

Finansutskottets bet 2018/19:FiU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 december 2018

Beslut

Ändringar i statens budget för 2018 (FiU11)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om ändringar i statens budget för 2018. Förslaget innebär att 15 utgiftsområden höjs och att tre utgiftsområden sänks.

22 anslag ökas med totalt 7,5 miljarder kronor. 7 anslag minskas, vilket innebär en total minskning på 300 miljoner kronor.

Regeringen får också rätt att inrätta tre jubileumsfonder, syftet med fonderna är att främja ett mellanfolkligt utbyte mellan Sverige och Estland, Lettland respektive Litauen. Regeringen får rätt att besluta om kapitaltillskott till fonderna på högst 10 miljoner kronor till respektive fond.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2018-12-10
Justering: 2018-12-10
Trycklov: 2018-12-11
bet 2018/19:FiU11

Alla beredningar i utskottet

2018-12-10, 2018-12-06

Ändringar i statens budget för 2018 (FiU11)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om ändringar i statens budget för 2018. Förslaget innebär att 15 utgiftsområden höjs och att tre utgiftsområden sänks.

22 anslag ökas med totalt 7,5 miljarder kronor. 7 anslag minskas, vilket innebär en total minskning på 300 miljoner kronor.

Regeringen vill också att riksdagen ska ge regeringen rätt att inrätta tre jubileumsfonder, syftet med fonderna är att främja ett mellanfolkligt utbyte mellan Sverige och Estland, Lettland respektive Litauen. Regeringen får rätt att besluta om kapitaltillskott till fonderna på högst 10 miljoner kronor till respektive fond.  Finansutskottet föreslår att riksdagen godkänner detta.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-12-11
Debatt i kammaren: 2018-12-12
4

Beslut

Beslut: 2018-12-12
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Höständringsbudget för 2018

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade anslag
Riksdagen godkänner ändrade ramar för utgiftsområden och anvisar ändrade anslag enligt regeringens förslag.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:2 punkt 3.

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2018 inrätta tre jubileumsfonder för att främja ett brett mellanfolkligt utbyte mellan Sverige och Estland, Lettland respektive Litauen samt att för anslaget 1:3 Nordiskt samarbete inom utgiftsområde 5 Internationell samverkan besluta om ett kapitaltillskott på högst 10 000 000 kronor till respektive fond.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:2 punkt 1.

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2018-2022 för anslaget 2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning besluta om årliga medlemsavgifter till EIT Raw Materials på högst 1 200 000 kronor, EIT Digital på högst 400 000 kronor och KIC Innoenergy SE på högst 700 000 kronor.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:2 punkt 2.

Godkännande av ändrade beställningsbemyndiganden
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2018 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom de tidsperioder som regeringen föreslår.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:2 punkt 4.