Höständringsbudget för 2020 samt extra ändringsbudget för 2020 - ytterligare medel till kommuner och regioner, ökad testning och andra merkostnader med anledning av coronaviruset samt ändrade regler för kostförmån i särskilda fall

Finansutskottets betänkande 2020/21:FiU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 november 2020

Beslut

31 miljarder kronor ytterligare till kommuner, regioner och annan verksamhet i år (FiU11)

Coronaviruset
har gjort att flera
blivit sjuka
eller arbetslösa
och behöver pengar.

Mer pengar
behöver också
gå till tester
av dem som tror
att de blivit sjuka
i covid-19.

De som jobbar
inom vården
och får gratis mat
som uppmuntran
behöver inte betala
skatt för maten.

De här sakerna
och några till
gör att kommunerna
och regionerna
behöver mer pengar
från riksdagen.
Det har de fått.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag på ändringar i statsbudgeten. Ändringarna innebär att statens utgifter ökar med 31 miljarder kronor i år. Pengarna går bland annat till:

  • kommuner och regioner för att kompensera för deras merkostnader inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten till följd av covid-19-pandemin.
  • storskalig testning under hela år 2020 för att kontrollera symtom på covid-19.
  • en höjning av Sveriges EU-avgift, som främst beror på att den pågående krisen har medfört betydande konsekvenser för EU:s budget, och till EU:s förköpsavtal med olika vaccinproducenter för att säkra medlemsstaternas tillgång till vaccin mot covid-19.

Riksdagen sa också ja till att anställda inom till exempel vården slipper skatta för gratis mat som de får från restauranger och allmänheten som stöd och uppmuntran när de jobbar. Denna lagändring gäller från den 1 januari 2021 men även retroaktivt från den 1 mars 2020.

Förslagen kommer från regeringens höständringsbudget för 2020 och en extra ändringsbudget för 2020. Regeringen får bara lämna extra ändringsbudgetar om den anser att det finns särskilda skäl för det. De ytterligare åtgärder som föreslås innebär enligt regeringen sådana skäl och riksdagen gör ingen annan bedömning.

Riksdagen sa även ja till tre så kallade utskottsinitiativ från finansutskottet: regeringen får ingå avtal med leverantörer av covid-19-tester för år 2021, låna pengar för att köpa Fysikhuset som är en del av forskningsområdet Albanova i Stockholm och Folkhälsomyndigheten får låna maximalt 4,5 miljarder kronor till beredskapsinvesteringar. Utskottsinitiativ är förslag till riksdagsbeslut som ett utskott har tagit initiativ till. De kommer inte från någon proposition från regeringen eller motion från en riksdagsledamot.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionerna. Bifall till tre utskottsinitiativ om anskaffningen av Fysikhuset Stockholm Kommanditbolag, Folkhälsomyndighetens låneram i Riksgäldskontoret för beredskapsinvesteringar samt beställningsbemyndigande för anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

2 propositioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-11-12
Justering: 2020-11-19
Trycklov: 2020-11-19
Betänkande 2020/21:FiU11

Alla beredningar i utskottet

2020-11-12, 2020-11-05

31 miljarder kronor ytterligare till kommuner, regioner och annan verksamhet i år (FiU11)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag på ändringar i statsbudgeten. Ändringarna innebär att statens utgifter ökar med 31 miljarder kronor i år. Pengarna föreslås bland annat gå till:

  • kommuner och regioner för att kompensera för deras merkostnader inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten till följd av covid-19-pandemin.
  • storskalig testning under hela år 2020 för att kontrollera symtom på covid-19.
  • en höjning av Sveriges EU-avgift, som främst beror på att den pågående krisen har medfört betydande konsekvenser för EU:s budget, och till EU:s förköpsavtal med olika vaccinproducenter för att säkra medlemsstaternas tillgång till vaccin mot covid-19.

Utskottet föreslår också att riksdagen säger ja till att anställda inom till exempel vården slipper skatta för gratis mat som de får från restauranger och allmänheten som stöd och uppmuntran när de jobbar. Denna lagändring föreslås gälla från den 1 januari 2021 men även retroaktivt från den 1 mars 2020.

Förslagen kommer från regeringens höständringsbudget för 2020 och en extra ändringsbudget för 2020. Regeringen får bara lämna extra ändringsbudgetar om den anser att det finns särskilda skäl för det. De ytterligare åtgärder som föreslås innebär enligt regeringen sådana skäl och riksdagen gör ingen annan bedömning.

Finansutskottet lägger även till tre egna förslag, förutom regeringens, som så kallade utskottsinitiativ. Riksdagen föreslås säga ja till att regeringen får ingå avtal med leverantörer av covid-19-tester för år 2021 och låna pengar för att köpa Fysikhuset som är en del av forskningsområdet Albanova i Stockholm. Utskottet föreslår också att riksdagen säger ja till att Folkhälsomyndigheten får låna maximalt 4,5 miljarder kronor till beredskapsinvesteringar.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-11-24
Debatt i kammaren: 2020-11-25
4

Beslut

Beslut: 2020-11-25
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Höständringsbudget för 2020 och extra ändringsbudget för 2020

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade anslag
Riksdagen godkänner ändrade ramar för utgiftsområden och anvisar ändrade anslag enligt utskottets förslag i bilaga 5.
Därmed bifaller riksdagen propositionerna 2020/21:2 punkt 3 och 2020/21:45 punkt 3.

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg
Riksdagen 

a) godkänner den föreslagna användningen av anslaget 4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg,

b) bemyndigar regeringen att för 2020 besluta att Folkhälsomyndigheten får ta upp lån i Riksgäldskontoret för beredskapsinvesteringar som inklusive tidigare upplåning uppgår till högst 4 500 000 000 kronor.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:2 punkt 1.

Utgiftsområde 15 Studiestöd
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2020 ta upp lån i Riksgäldskontoret för studielån som inklusive tidigare upplåning uppgår till högst 240 500 000 000 kronor.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:2 punkt 2.

Ändrade beställningsbemyndiganden
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2020 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom de tidsperioder som framgår av utskottets förslag i bilaga 6.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:2 punkt 4.

Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:45 punkt 1.

Ändrad inkomstberäkning
Riksdagen godkänner ändrad beräkning av inkomster i statens budget för 2020.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:45 punkt 2.

Anskaffande av Fysikhuset Stockholm Kommanditbolag
Riksdagen beslutar att regeringen får finansiera anskaffningen av Fysikhuset Stockholm Kommanditbolag med lån.