Verkställbarhet av beslut om bygglov, rivningslov och marklov

Civilutskottets bet 2017/18:CU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 30 maj 2018

Beslut

Bygglov får genomföras fyra veckor efter dagen för beslutet (CU13)

Om det har lämnats ett beslut om ja till bygglov, rivningslov och marklov ska det få genomföras tidigast fyra veckor efter att beslutet har offentliggjorts. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Den här ändringen görs i plan- och bygglagen eftersom det införs nya regler i förvaltningslagen om att den här typen av beslut inte får genomföras innan beslutet har vunnit laga kraft, det vill säga att överklagandetiden har gått ut. Regeringens förslag om ändringar i plan- och bygglagen kommer att gälla i stället för det som står i förvaltningslagen.

Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2018.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-05-15
Justering: 2018-05-24
Trycklov: 2018-05-24
Reservationer 1
bet 2017/18:CU13

Bygglov får genomföras fyra veckor efter dagen för beslutet (CU13)

Om det har lämnats ett beslut om ja till bygglov, rivningslov och marklov ska det få genomföras tidigast fyra veckor efter att beslutet har offentliggjorts. Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Den här ändringen görs i plan- och bygglagen eftersom det införs nya regler i förvaltningslagen om att den här typen av beslut inte får genomföras innan beslutet har vunnit laga kraft, det vill säga att överklagandetiden har gått ut. Regeringens förslag om ändringar i plan- och bygglagen kommer att gälla i stället för det som står i förvaltningslagen.

Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 juli 2018.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-05-29
Debatt i kammaren: 2018-05-30
4

Beslut

Beslut: 2018-05-30
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 30 maj 2018

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regeringens lagförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:240.

2. Verkställbarhet av beslut om lov

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:4160 av Mats Green m.fl. (M, KD, C).

Reservation 1 (M, C, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, C, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 0 71 0 12
SD 34 0 0 8
MP 21 0 0 4
C 0 20 0 2
V 18 0 0 3
L 15 0 0 4
KD 0 14 0 2
- 3 1 0 4
Totalt 190 106 0 53