Immunitet och privilegier för Organisationen för gemensamt försvarsmaterielsamarbete (Occar)

Försvarsutskottets bet 2008/09:FöU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 december 2008

Beslut

Immunitet och privilegier för Occar (FöU4)

Riksdagen godkände en överenskommelse mellan Sverige och Organisationen för gemensamt försvarsmaterielsamarbete (Occar). Syftet är att Sverige ska kunna genomföra ett försvarsmaterielprojekt om mjukvarudefinierad radio inom ramen för Europeiska försvarsbyrån med Occar som projektledande organisation.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2008-11-25
Justering: 2008-11-27
Betänkande publicerat: 2008-11-28
Trycklov: 2008-11-28
Reservationer 1
bet 2008/09:FöU4

Alla beredningar i utskottet

2008-11-25, 2008-11-20

Immunitet och privilegier för Occar (FöU4)

Riksdagen ska godkänna en överenskommelse mellan Sverige och Organisationen för gemensamt försvarsmaterielsamarbete (Occar). Syftet är att Sverige ska kunna genomföra ett försvarsmaterielprojekt om mjukvarudefinierad radio inom ramen för Europeiska försvarsbyrån med Occar som projektledande organisation. Försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-12-08
4

Beslut

Beslut: 2008-12-10
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Immunitet och privilegier för Organisationen för gemensamt försvarsmaterielsamarbete (Occar)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
a) godkänner överenskommelsen av den 19 december 2007 mellan Sverige och Organisationen för gemensamt försvarsmaterielsamarbete (Occar) om ett teknikdemonstrationsprogram om mjukvarudefinierad radio benämnt Essor, med reservation för att bestämmelserna avseende beskattning i artiklarna 4 och 17 i annex I i konventionen den 9 september 1998 om inrättandet av Occar inte ska tillämpas på verksamhet i Sverige, svenska medborgare eller personer som är bosatta i Sverige,
b) antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:59 punkterna 1 och 2 samt avslår motion 2008/09:Fö1 yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (v, mp)