Indelning i utgiftsområden m.m.

Konstitutionsutskottets bet 2009/10:KU39

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 juni 2010

Beslut

Budgetlag och utgiftsområden ändras (KU39)

Regeringen har lämnat förslag till ändringar i budgetlagen och av statsbudgetens utgiftsområden. Ändringarna i budgetlagen innebär att regeringen blir skyldig att lämna förslag till mål för den offentliga sektorns finansiella sparande (överskottsmål) till riksdagen. Regeringen ska vid minst två tillfällen under budgetåret redovisa för riksdagen hur målet uppnås. Riksdagen godkände med några ändringar regeringens förslag till ändringar i budgetlagen. Ändringarna av utgiftsområdena handlar bland annat om en ny myndighet för havs- och vattenmiljöfrågor, Taltidningsnämndens uppgifter, vissa handikappåtgärder inom folkbildningen, en ny instansordning för vissa ärenden enligt plan- och bygglagen och viss forskningsverksamhet inom smittskyddsområdet. Riksdagen godkände regeringens förslag om ändringar i utgiftsområdena. Riksdagen gav dessutom riksdagsstyrelsen två uppdrag. Riksdagsstyrelsen ska ta fram ett förslag om ansvarsförhållandena mellan riksdagens nämnder och riksdagsförvaltningen. Det finns i dag en viss otydlighet. Riksdagsstyrelsen ska också ta fram ett förslag om en översyn av ekonomiadministrativa bestämmelser för riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän (JO) och Riksrevisionen.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till utskottets initiativ till ändringar i riksdagsordningens huvudbestämmelser och initiativ om rättelse i offentlighets- och sekretesslagen. Bifall till utskottets initiativ om tillkännagivande för riksdagsstyrelsen om ansvarsförhållandena mellan riksdagens nämnder och riksdagsförvaltningen samt om en översyn av ekonomiadministrativa bestämmelser för riksdagsförvaltningen m.fl. Delvis bifall till proposition 2009/10:100 och proposition 2009/10:165 punkt 4. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 2 propositioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2010-05-25
Justering: 2010-06-01
Betänkande publicerat: 2010-06-02
Trycklov: 2010-06-02
Reservationer 1
bet 2009/10:KU39

Alla beredningar i utskottet

2010-05-25, 2010-05-18

Budgetlag och utgiftsområden ändras (KU39)

Regeringen har lämnat förslag till ändringar i budgetlagen och av statsbudgetens utgiftsområden. Ändringarna i budgetlagen innebär att regeringen blir skyldig att lämna förslag till mål för den offentliga sektorns finansiella sparande (överskottsmål) till riksdagen. Regeringen ska vid minst två tillfällen under budgetåret redovisa för riksdagen hur målet uppnås. Konstitutionsutskottet (KU) föreslår att riksdagen med några ändringar godkänner regeringens förslag till ändringar i budgetlagen.

Ändringarna av utgiftsområdena handlar bland annat om en ny myndighet för havs- och vattenmiljöfrågor, Taltidningsnämndens uppgifter, vissa handikappåtgärder inom folkbildningen, en ny instansordning för vissa ärenden enligt plan- och bygglagen och viss forskningsverksamhet inom smittskyddsområdet. KU föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag om ändringar i utgiftsområdena.

KU föreslår även att riksdagen ger riksdagsstyrelsen två uppdrag. Riksdagsstyrelsen ska ta fram ett förslag om ansvarsförhållandena mellan riksdagens nämnder och riksdagsförvaltningen. Det finns i dag en viss otydlighet. Riksdagsstyrelsen ska också ta fram ett förslag om en översyn av ekonomiadministrativa bestämmelser för riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän (JO) och Riksrevisionen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-06-14
4

Beslut

Beslut: 2010-06-15
9 förslagspunkter, 7 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 15 juni 2010

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Obligatoriskt överskottsmål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1996:1059) om statsbudgeten med den ändringen att 36 a § får den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2009/10:100 punkt 2 och avslår motion 2009/10:Fi15 yrkande 8.

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0117013
m860010
c27002
fp24004
kd21003
v01804
mp01801
-1000
Totalt159153037

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Taltidningsnämndens uppgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner den föreslagna ändringen av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 1 Rikets styrelse respektive utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:100 punkt 6.

3. Ny myndighet för havs- och vattenmiljöfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner den föreslagna ändringen av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel, utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård samt utgiftsområde 1 Rikets styrelse.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:100 punkt 18.

4. Övriga utgiftsområdesändringar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag till
a) ändring av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 1 Rikets styrelse respektive utgiftsområde 4 Rättsväsendet,
b) ändring av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 1 Rikets styrelse respektive utgiftsområde 8 Migration,
c) ändring av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 1 Rikets styrelse respektive utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid,
d) ändring av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 1 Rikets styrelse respektive utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel,
e) ändring av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 4 Rättsväsendet, utgiftsområde 1 Rikets styrelse, utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution, utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik, utgiftsområde 22 Kommunikationer och utgiftsområde 24 Näringsliv,
f) ändringar av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning respektive utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution,
g) ändringar av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap respektive utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid,
h) ändringar av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 7 Internationellt bistånd respektive utgiftsområde 24 Näringsliv,
i) ändringar av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg respektive utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsutbildning,
j) ändringar av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg respektive utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid,
k) ändringar av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid respektive utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsutbildning,
l) ändringar av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid respektive utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsutbildning,
m) ändring av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård, utgiftsområde 1 Rikets styrelse, utgiftsområde 4 Rättsväsendet samt utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel,
n) ändringar av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 22 Kommunikationer respektive utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:100 punkterna 3-5 och 7-17.

5. Ändringar i riksdagsordningens huvudbestämmelser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar i den ordning som anges i 8 kap. 16 § andra meningen regeringsformen utskottets förslag i bilaga 3 till lag om ändring i riksdagsordningen såvitt avser huvudbestämmelserna och rubriken före en av huvudbestämmelserna.

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation ()

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1170013
m860010
c27002
fp24004
kd21003
v16204
mp18001
-1000
Totalt3102037

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Ändringar i riksdagsordningens tilläggsbestämmelser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar utskottets förslag i bilaga 3 till lag om ändring i
riksdagsordningen såvitt avser tilläggsbestämmelserna.
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2009/10:165 punkt 4.

7. Rättelse i offentlighets- och sekretesslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar utskottets förslag i bilaga 3 till lag om ändring i
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

8. Ansvarsförhållandena mellan riksdagens nämnder och riksdagsförvaltningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för riksdagsstyrelsen som sin mening vad utskottet anför i frågan om en reglering av ansvarsförhållandena mellan riksdagens nämnder och riksdagsförvaltningen.

9. Översyn av ekonomiadministrativa bestämmelser för riksdagsförvaltningen m.fl.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för riksdagsstyrelsen som sin mening vad utskottet anför i frågan om en översyn av ekonomiadministrativa bestämmelser för riksdagsförvaltningen m.fl.