Indelning i utgiftsområden

Konstitutionsutskottets betänkande 2007/08:KU24

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 juni 2008

Beslut

Indelning i utgiftsområden (KU24)

Riksdagen godkänner regeringens förslag i den ekonomiska vårpropositionen om ändringar i riksdagsordningen och förändringar när det gäller utgiftsområdena. Riksdagen godkänner också konstitutionsutskottets förslag till förteckning över utgiftsområdesindelning.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2008-05-20, 2008-06-03

Indelning i utgiftsområden (KU24)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag i den ekonomiska vårpropositionen om ändringar i riksdagsordningen och förändringar när det gäller utgiftsområdena. Utskottet föreslår också att riksdagen godkänner utskottets förslag till förteckning över utgiftsområdesindelning.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.