Indelning i utgiftsområden

Konstitutionsutskottets betänkande 2018/19:KU33

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 juni 2019

Beslut

Ändringar av indelningen i utgiftsområden för statens budget (KU33)

Riksdagen sa i huvudsak ja till regeringens förslag till ändringar i fördelningen av ändamål och verksamheter på utgiftsområden i statens budget. Bland annat innebär regeringens förslag att Riksrevisionens verksamhet ska höra till utgiftsområde 1 Rikets styrelse som ingår i konstitutionsutskottets beredningsområde.

Riksdagen sa nej till att flytta ändamål och verksamheter som avser folkbildning från utgiftsområde 17, Kultur, medier, trossamfund och fritid till utgiftsområde 16, Utbildning och universitetsforskning. Riksdagen anser att det saknas tillräckligt med underlag för att bifalla förslaget.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen punkterna 2-4 och framställningen punkt 8. Bifall till motion om ändring i fördelningen av ändamål och verksamheter på utgiftsområden när det gäller folkbildning. Godkänner utskottets förslag till förteckning. Avslag på propositionen punkt 5.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning, 1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-05-16
Justering: 2019-05-28
Trycklov: 2019-05-29
Betänkande 2018/19:KU33

Alla beredningar i utskottet

2019-05-16, 2019-05-09, 2019-04-25

Ändringar av indelningen i utgiftsområden för statens budget (KU33)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen i huvudsak säger ja till regeringens förslag till ändringar i fördelningen av ändamål och verksamheter på utgiftsområden i statens budget. Bland annat innebär regeringens förslag att Riksrevisionens verksamhet ska höra till utgiftsområde 1 Rikets styrelse som ingår i konstitutionsutskottets beredningsområde.

Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till att flytta ändamål och verksamheter som avser folkbildning från utgiftsområde 17, Kultur, medier, trossamfund och fritid till utgiftsområde 16, Utbildning och universitetsforskning. Utskottet anser att det saknas tillräckligt med underlag för att bifalla förslaget.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-06-04
Debatt i kammaren: 2019-06-05
4

Beslut

Beslut: 2019-06-12
3 förslagspunkter, 3 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ändring i fördelningen av ändamål och verksamheter på utgiftsområden när det gäller folkbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår regeringens förslag till ändring av de ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid och utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning (avsnitt 9 i propositionen).
Därmed bifaller riksdagen motion

2018/19:3093 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 2 och

avslår proposition 2018/19:100 punkt 5.

2. Övriga ändringar i fördelningen av ändamål och verksamheter på utgiftsområden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: 1. Riksdagen godkänner regeringens förslag till
a) ändring av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 1 Rikets styrelse och utgiftsområde 8 Migration (avsnitt 9 i propositionen),
b) ändring av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning och utgiftsområde 1 Rikets styrelse (avsnitt 9 i propositionen),
c) ändring av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering och utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv (avsnitt 9 i propositionen).
2. Riksdagen godkänner riksdagsstyrelsens förslag att anslaget för Riksrevisionen flyttas från utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning till utgiftsområde 1 Rikets styrelse.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:100 punkterna 2-4 och framställning 2018/19:RS5 punkt 8.

3. Förteckning över ändamål och verksamheter fördelade på utgiftsområden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner utskottets förslag till förteckning över ändamål och verksamheter fördelade på utgiftsområden som finns i bilaga 4.