Indelning i utgiftsområden

Konstitutionsutskottets betänkande 2018/19:KU33

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 juni 2019

Beslut

Ändringar av indelningen i utgiftsområden för statens budget (KU33)

Riksdagen sa i huvudsak ja till regeringens förslag till ändringar i fördelningen av ändamål och verksamheter på utgiftsområden i statens budget. Bland annat innebär regeringens förslag att Riksrevisionens verksamhet ska höra till utgiftsområde 1 Rikets styrelse som ingår i konstitutionsutskottets beredningsområde.

Riksdagen sa nej till att flytta ändamål och verksamheter som avser folkbildning från utgiftsområde 17, Kultur, medier, trossamfund och fritid till utgiftsområde 16, Utbildning och universitetsforskning. Riksdagen anser att det saknas tillräckligt med underlag för att bifalla förslaget.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen punkterna 2-4 och framställningen punkt 8. Bifall till motion om ändring i fördelningen av ändamål och verksamheter på utgiftsområden när det gäller folkbildning. Godkänner utskottets förslag till förteckning. Avslag på propositionen punkt 5.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2019-04-25, 2019-05-09, 2019-05-16

Ändringar av indelningen i utgiftsområden för statens budget (KU33)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen i huvudsak säger ja till regeringens förslag till ändringar i fördelningen av ändamål och verksamheter på utgiftsområden i statens budget. Bland annat innebär regeringens förslag att Riksrevisionens verksamhet ska höra till utgiftsområde 1 Rikets styrelse som ingår i konstitutionsutskottets beredningsområde.

Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till att flytta ändamål och verksamheter som avser folkbildning från utgiftsområde 17, Kultur, medier, trossamfund och fritid till utgiftsområde 16, Utbildning och universitetsforskning. Utskottet anser att det saknas tillräckligt med underlag för att bifalla förslaget.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.