Konstitutionsutskottets betänkande

2018/19:KU33

Indelning i utgiftsområden

Sammanfattning

Utskottet ställer sig i huvudsak bakom regeringens och riksdagsstyrelsens förslag till ändringar i fördelningen av ändamål och verksamheter på utgiftsområden. När det gäller de ändamål och verksamheter som avser folkbildning föreslår dock utskottet att riksdagen avslår regeringens förslag och bifaller ett motionsyrkande.

Vidare föreslår utskottet att riksdagen godkänner utskottets förslag till en förteckning över ändamål och verksamheter fördelade på utgiftsområden.

Behandlade förslag

Proposition 2018/19:100 2019 års ekonomiska vårproposition, förslagspunkterna 2–5.

Framställning 2018/19:RS5 Översyn av Riksrevisionen – övriga lagändringar, förslagspunkt 8.

Ett yrkande i en följdmotion.

                                                                                                                                                                                             

Innehållsförteckning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Bakgrund

Propositionens och framställningens huvudsakliga innehåll

Utskottets överväganden

Ändring i fördelningen av ändamål och verksamheter på utgiftsområden när det gäller folkbildning

Övriga ändringar i fördelningen av ändamål och verksamheter på utgiftsområden

Förteckning över ändamål och verksamheter fördelade på utgiftsområden

Bilaga 1
Förteckning över behandlade förslag

Proposition 2018/19:100

Följdmotionen

Framställning 2018/19:RS5

Bilaga 2
Kulturutskottets yttrande 2018/19:KrU3y

Bilaga 3
Utbildningsutskottets yttrande 2018/19:UbU4y

Bilaga 4
Utskottets förslag till förteckning över ändamål och verksamheter fördelade på utgiftsområden

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

1.

Ändring i fördelningen av ändamål och verksamheter på utgiftsområden när det gäller folkbildning

Riksdagen avslårregeringens förslag till ändring av de ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid och utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning (avsnitt 9 i propositionen).

Därmed bifaller riksdagen motion

2018/19:3093 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 2 och

avslår proposition 2018/19:100 punkt 5.

2.

Övriga ändringar i fördelningen av ändamål och verksamheter på utgiftsområden

1. Riksdagengodkänner regeringens förslag till

a) ändring av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 1 Rikets styrelse och utgiftsområde 8 Migration (avsnitt 9 i propositionen),

b) ändring av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning och utgiftsområde 1 Rikets styrelse (avsnitt 9 i propositionen),

c) ändring av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering och utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv (avsnitt 9 i propositionen).

2. Riksdagengodkänner riksdagsstyrelsens förslag att anslaget för Riksrevisionen flyttas från utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning till utgiftsområde 1 Rikets styrelse.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:100 punkterna 2–4 och framställning 2018/19:RS5 punkt 8.

3.

Förteckning över ändamål och verksamheter fördelade på utgiftsområden

Riksdagen godkänner utskottets förslag till förteckning över ändamål och verksamheter fördelade på utgiftsområden som finns i bilaga 4.

Stockholm den 28 maj 2019

På konstitutionsutskottets vägnar

Karin Enström

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Karin Enström (M), Hans Ekström (S), Ida Karkiainen (S), Matheus Enholm (SD), Linda Ylivainio (C), Laila Naraghi (S), Tuve Skånberg (KD), Daniel Andersson (S), Bengt Eliasson (L), Mikael Strandman (SD), Jonas Eriksson (MP), Erik Ottoson (M), Jörgen Berglund (M), Erik Ezelius (S), Per Söderlund (SD), Jessica Wetterling (V) och Fredrik Schulte (M).

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

I betänkandet behandlar konstitutionsutskottet 2019 års ekonomiska vårproposition (prop. 2018/19:100) förslagspunkterna 2–5, som gäller ändringar i fördelningen av ändamål och verksamheter på utgiftsområden, och ett yrkande i en följdmotion. Dessutom behandlar utskottet framställning 2018/19:RS5 Översyn av Riksrevisionen – övriga lagändringar förslagspunkt8 som gäller flytt av ett anslag mellan utgiftsområden.

En följdmotion har lämnats in med anledning av propositionen. Ett av yrkandena i motionen avser indelningen i utgiftsområden (yrkande 2).

En förteckning över behandlade förslag finns i bilaga 1.

Den 25 april 2019 beslutade konstitutionsutskottet att ge socialförsäkringsutskottet, kulturutskottet, utbildningsutskottet och arbetsmarknadsutskottet tillfälle att senast tisdagen den 14 maj 2019 yttra sig över proposition 2018/19:100 förslagspunkterna 2–5 samt eventuella följdmotioner i de delar som berör respektive utskotts beredningsområde. Kulturutskottet och utbildningsutskottet har yttrat sig (yttr. 2018/19:KrU3y och 2018/19:UbU4y). Yttrandena finns i bilaga 2 och 3.

Bakgrund

I Riksdagsutredningens slutbetänkande 1993/94:TK3 diskuterades ett antal principiella grunder för indelningen av statens budget i utgiftsområden med utgångspunkt i de krav på en sådan indelning som härrörde från den s.k. rambeslutsmodellen. Indelningen borde enligt utredningens mening tillfredsställa krav på politisk relevans, statsfinansiellt lämpliga avgränsningar samt möjlighet att göra meningsfulla prioriteringar och följa upp resultaten. Utgiftsområdena borde enligt utredningen ha en över tiden önskvärd fasthet som ändå kunde förenas med flexibilitet och situationsanpassning. Konstitutionsutskottet tillstyrkte utredningens förslag i denna del, och riksdagen biföll utskottets förslag (bet. 1995/96:KU21, rskr. 1995/96:157–160).

Statens utgifter ska hänföras till utgiftsområden som anslagen ska fördelas på, om inte riksdagen genom lag har beslutat något annat (9 kap. 5 § riksdagsordningen). Av tilläggsbestämmelse 9.5.3 till riksdagsordningen framgår utgiftsområdena och deras benämningar. Dessutom följer av bestämmelsen att beslut i fråga om vilka ändamål och verksamheter som ska innefattas i ett utgiftsområde fattas i samband med beslut med anledning av den ekonomiska vårpropositionen. Utgiftsområdenas innehåll är dock inte reglerat i riksdagsordningen eller i någon annan lag.

Våren 1996 presenterade konstitutionsutskottet ett förslag till indelning av budgeten i utgiftsområden, vilket även innefattade en förteckning över verksamheter, bidrag, myndigheter m.m. fördelade på utgiftsområden (bet. 1995/96:KU21 bil. 1). Riksdagen beslutade om förteckningen i enlighet med utskottets förslag (rskr. 1995/96:157–160). Våren 2001 beslutade riksdagen att regeringen skulle lämna förslag till ändringar i indelningen i utgiftsområden i den ekonomiska vårpropositionen och att ändringarna skulle fastställas av riksdagen i samband med behandlingen av ärendet (framst. 2000/01:RS1, bet. 2000/01:KU23, rskr. 2000/01:273). Som bakgrund till förslaget om ändringar i utgiftsområdena noterade Riksdagskommittén följande (framst. 2000/01:RS1 s. 92):

En lämplig ordning är att regeringen i vårpropositionen lämnar förslag till ändringar i indelningen och att ändringarna fastställs av riksdagen. De ändringar vi då avser är de som behövs för att utgiftsområdesindelningen ska vara förenlig dels med riksdagsordningen, dels med riksdagsbeslutet om ämnesförteckning. Samma skäl som gäller för regeringens förslag gör sig enligt vår mening gällande också i fråga om motioner. Alla förslag om utgiftsändringar som kräver ändringar i riksdagsordningen eller i den förteckning i KU-betänkandet som riksdagen ställt sig bakom med de ändringar som redan genomförts bör således beslutas under våren. Det ter sig enligt vår mening knappast rimligt att ha en ordning som innebär att hela ämnesförteckningen bifogas propositionen eller utskottsbetänkandet varje år. Det borde vara tillräckligt att bara ändringarna redovisas. Det kan vara lämpligt att med några års mellanrum – beroende på antalet ändringar – som bilaga till propositionen eller betänkandet foga en fullständig förteckning.

Våren 2009 uttalade även konstitutionsutskottet att det knappast ter sig rimligt att ha en ordning som innebär att hela förteckningen redovisas varje år, utan det borde vara tillräckligt att bara redovisa de aktuella ändringarna (bet. 2008/09:KU26 s. 9). Enligt utskottet kunde det vara lämpligt att regelbundet med några års mellanrum – beroende på antalet ändringar – redovisa en fullständig förteckning i en bilaga till utskottets betänkande. I samband med behandlingen av frågor om indelningen i utgiftsområden våren 2010 uttalade konstitutionsutskottet att en lämplig tidpunkt för att redovisa en fullständig förteckning i utskottets betänkande i normala fall borde vara vid det första riksmötet i varje mandatperiod (bet. 2009/10:KU39 s. 15).

I 2018 års ekonomiska vårproposition gjorde regeringen bedömningen att det bör anses röra sig om flytt av ändamål eller verksamhet mellan utgiftsområden när ett förslag föranleder ändringar i riksdagsordningens utgiftsområdesindelning eller i den av riksdagen beslutade ämnesförteckningen för utgiftsområdena (prop. 2018/19:100 s. 205 f.). Regeringen anförde att indelningen av statens budget i utgiftsområden var en förutsättning för införandet av rambeslutsmodellen i budgetprocessen. Indelningen påverkar även ansvarsfördelningen mellan utskotten (1993/94:TK3, bet. 1995/96:KU21).

Vidare anförde regeringen att det saknas en tydlig praxis för vilka förslag till beslut om ändamål och verksamheter som läggs fram i den ekonomiska vårpropositionen. Vidare har förslag till beslut lagts fram i den ekonomiska vårpropositionen utan att förslagen påverkar vare sig riksdagsordningens utgiftsområdesindelning eller den ämnesförteckning som konstitutionsutskottet upprättat.

Konstitutionsutskottet delade regeringens bedömning att det var angeläget att uppnå en ordning när det gällde frågan om riktlinjer för flytt av ändamål och verksamheter mellan utgiftsområden som är praktiskt genomförbar och som garanterar att beslut om vilka ändamål och verksamheter som ska innefattas i ett utgiftsområde fattas i samband med den ekonomiska vårpropositionen (bet. 2017/18:KU40). I likhet med regeringen ansåg utskottet att det bör anses röra sig om flytt av ändamål eller verksamhet mellan utgiftsområden när ett förslag leder till ändringar i riksdagsordningens utgiftsområdesindelning eller i den ämnesförteckning för utgiftsområdena som har beslutats av riksdagen.

Senast en fullständig ämnesförteckning över fördelningen av budgetens ändamål och verksamheter på utgiftsområden godkändes av riksdagen var våren 2015 (bet. 2014/15:KU17 bil. 4, rskr. 2014/15:233).

Propositionens och framställningens huvudsakliga innehåll

2019 års ekonomiska vårproposition innehåller bl.a. regeringens förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken. Riktlinjernas syfte är att ange politikens inriktning inför budgetpropositionen för 2020. Denna del behandlas av finansutskottet.

Enligt tilläggsbestämmelse 9.5.3 till riksdagsordningen ska beslut i fråga om vilka ändamål och verksamheter som ska innefattas i ett utgiftsområde fattas i samband med beslut med anledning av den ekonomiska vårpropositionen.

I propositionen lämnar regeringen förslag till ändringar i fördelningen av ändamål och verksamheter på utgiftsområden (förslagspunkterna 2–5). Av propositionen framgår det att ändringarna bör tillämpas fr.o.m. 2020 och att de föreslagna ändringarna inte ingår i de beräkningar för utgiftsområden som görs i propositionen.

I framställningen föreslår riksdagsstyrelsen (förslagspunkt 8) att riksdagen godkänner att anslaget för Riksrevisionen flyttas från utgiftsområde 2  Samhällsekonomi och finansförvaltning till utgiftsområde 1 Rikets styrelse.

Utskottets överväganden

Ändring i fördelningen av ändamål och verksamheter på utgiftsområden när det gäller folkbildning

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen avslår regeringens förslag till ändring av de ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid och utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning samt bifaller motionsyrkandet.

Propositionen

Regeringen föreslår att de ändamål och verksamheter som avser folkbildning och som finansieras från anslagen 14:1 Bidrag till folkbildningen, 14:2 Bidrag till tolkutbildning, 14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen och 14:4 Särskilt utbildningsstöd inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid flyttas till utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning.

I propositionen anförs att folkbildningens verksamhet utgörs av utbildnings-, bildnings- och kulturverksamhet vid folkhögskolor och studieförbund. Folkbildningen är en del av den offentligt finansierade vuxenutbildningen tillsammans med den kommunala vuxenutbildningen och yrkeshögskolan. Regeringen anser att samtliga anslag som avser den offentligt finansierade vuxenutbildningen bör vara samlade inom samma utgiftsområde.

För 2020 beräknas förslaget öka utgiftsramen för utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning med 4 740 672 000 kronor och minska utgiftsramen för utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid med motsvarande belopp.

Förslaget kan enligt propositionen behöva föranleda en översyn av ansvarsfördelningen mellan riksdagens utskott.

Motionen

Jonas Sjöstedt m.fl. (V) föreslår i partimotion 2018/19:3093 yrkande 2 att riksdagen avslår den föreslagna ändringen av ändamål och verksamheter som avser folkbildningen.

Yttranden från kulturutskottet och utbildningsutskottet

Kulturutskottet har yttrat sig över propositionen i den del som rör kulturutskottets beredningsområde (förslagspunkt 5) och över motion 2018/19:3093 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 2 (yttr. 2018/19:KrU3y). Enligt kulturutskottets bedömning saknas det tillräckligt beredningsunderlag för regeringens förslag att de ändamål och verksamheter som avser folkbildning ska flyttas från utgiftsområde 17 till utgiftsområde 16. Kulturutskottet föreslår därför att konstitutionsutskottet avstyrker regeringens förslag i denna del (förslagspunkt 5) och tillstyrker förslaget i motion 2018/19:3093 (V) yrkande 2. I yttrandet finns ett särskilt yttrande (SD).

Även utbildningsutskottet har yttrat sig över förslagspunkt 5 i propositionen och partimotion 2018/19:3093 (V) yrkande 2 (yttr. 2018/19:UbU4y). Utbildningsutskottet instämmer inte i regeringens förslag att de ändamål och verksamheter som avser folkbildning och som finansieras från anslagen 14:1 Bidrag till folkbildningen, 14:2 Bidrag till tolkutbildning, 14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen och 14:4 Särskilt utbildningsstöd inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid ska flyttas till utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning. Utbildningsutskottet anser att det inte finns tillräckligt underlag för att kunna ta ställning i frågan. Utbildningsutskottet anser att konstitutionsutskottet bör avstyrka propositionen i berörd del samt tillstyrka motion 2018/19:3093 (V) yrkande 2. I yttrandet finns en avvikande mening (M) och ett särskilt yttrande (SD).

Utskottets ställningstagande

Konstitutionsutskottet anser i likhet med kulturutskottet och utbildningsutskottet att det saknas tillräckligt underlag för att bifalla förslaget att flytta de ändamål och verksamheter som avser folkbildning från utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid till utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning. Utskottet avstyrker därför regeringens förslag i förslagspunkt 5 i propositionen och tillstyrker yrkande 2 i partimotion 2018/19:3093.

Övriga ändringar i fördelningen av ändamål och verksamheter på utgiftsområden

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen godkänner regeringens övriga förslag till ändringar i fördelningen av ändamål och verksamheter på utgiftsområden samt riksdagsstyrelsens förslag.

Framställningen

Riksdagsstyrelsen föreslår att riksdagen godkänner att anslaget för Riksrevisionen flyttas från utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning till utgiftsområde 1 Rikets styrelse.

Riksdagsstyrelsen anser att ansvaret för frågor om Riksrevisionen som myndighet ska samlas hos konstitutionsutskottet. Detta innebär att beredningen av förslaget till anslag på statens budget för Riksrevisionen ska flyttas till konstitutionsutskottet.

Propositionen

Migrationsverksamhet vid utlandsmyndigheterna

Regeringen föreslår att de ändamål och verksamheter som avser migrationsverksamhet vid utlandsmyndigheterna och som finansieras från anslaget 4:1 Regeringskansliet m.m. inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse flyttas till utgiftsområde 8 Migration.

Som skäl för förslaget anför regeringen att Migrationsverket även bör ansvara för den del av migrationsverksamheten som bedrivs vid utlandsmyndigheterna för att skapa bättre förutsättningar för effektivisering av migrationsverksamheten. Genom att ge Migrationsverket huvudansvaret för dessa frågor tydliggörs myndighetens uppdrag som central förvaltningsmyndighet inom migrationsområdet.

För 2020 beräknas förslaget öka utgiftsramen för utgiftsområde 8 Migration med 165500000 kronor och minska utgiftsramen för utgiftsområde 1 Rikets styrelse med motsvarande belopp.

Riksrevisionen

Regeringen föreslår att de ändamål och verksamheter som avser Riksrevisionens verksamhet och som finansieras från anslaget 1:15 Riksrevisionen inom utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning flyttas till utgiftsområde 1 Rikets styrelse.

Riksdagen har beslutat om ändringar i riksdagsordningen som innebär att beredningen av Riksrevisionens årsredovisning och den årliga revisionen av myndigheten ska höra till konstitutionsutskottets ansvarsområde (framst. 2018/19:RS5 förslagspunkt 1, bet. 2018/19:KU14, rskr. 2018/19:127). Ansvaret för frågor om Riksrevisionen som myndighet ska samlas hos konstitutionsutskottet. Detta innebär bl.a. att anslaget på statens budget för Riksrevisionen ska flyttas från utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning till utgiftsområde 1 Rikets styrelse fr.o.m. budgetåret 2020.

För 2020 beräknas förslaget öka utgiftsramen för utgiftsområde 1 Rikets styrelse med 337254000 kronor och minska utgiftsramen för utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning med motsvarande belopp.

Etableringsersättning

Regeringen föreslår att de ändamål och verksamheter som avser etableringsuppdraget och som finansieras från anslaget 1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering flyttas till utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv.

Som skäl för förslaget anför regeringen att regelverket för etableringsuppdraget för vissa nyanlända invandrare har gjorts mer likt regleringen på det arbetsmarknadspolitiska området för att förenkla och effektivisera regelverket. Som ett led i detta flyttades 2018 även utgifterna för programkostnader inom etableringsuppdraget till anslaget 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser inom utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv. Regeringen anser att ersättningen till de som deltar i etableringsuppdraget för vissa nyanlända invandrare bör finansieras inom samma utgiftsområde.

Regeringen avser att återkomma till riksdagen i budgetpropositionen för 2020 med förslag till ändringar av utgiftsramar och anslag.

Utskottets ställningstagande

Utskottet noterar att både yrkandet i förslagspunkt 8 i framställningen och yrkandet i förslagspunkt 3 i propositionen innebär att ändamålen och verksamheterna som rör Riksrevisionen och därmed anslaget för Riksrevisionen flyttas från utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning till utgiftsområde 1 Rikets styrelse.

Utskottet delar regeringens bedömning av behovet av ändringar i fördelningen av ändamål och verksamheter på utgiftsområden när det gäller migrationsverksamhet vid utlandsmyndigheterna, Riksrevisionen och etableringsersättning. Utskottet delar även riksdagsstyrelsens bedömning. Utskottet tillstyrker därmed i berörda delar propositionen (prop. 2018/19:100 punkterna 2–4) och framställningen (framst. 2018/19:RS5 punkt 8).

Vissa av de föreslagna ändringarna innebär justeringar i den senaste publicerade och av riksdagen godkända förteckningen över ändamål och verksamheter fördelade på utgiftsområden. Frågan om justering av förteckningen behandlas nedan.

Förteckning över ändamål och verksamheter fördelade på utgiftsområden

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen godkänner utskottets förslag till förteckning över ändamål och verksamheter fördelade på utgiftsområden.

Gällande ordning m.m.

Som redovisats tidigare i betänkandet ska konstitutionsutskottet regelbundet med några års mellanrum redovisa en fullständig ämnesförteckning över fördelningen av budgetens ändamål och verksamheter på utgiftsområden. Utskottet har i denna del uttalat att en lämplig tidpunkt för att redovisa en fullständig förteckning i utskottets betänkande i normala fall borde vara vid det första riksmötet i varje mandatperiod (bet. 2009/10:KU39 s. 15).

Mot bakgrund av det anförda lämnar konstitutionsutskottet därför i detta betänkande ett förslag till en fullständig ämnesförteckning. I denna del har utskottets kansli bett övriga utskottskanslier att gå igenom innehållet (verksamheter, bidrag, myndigheter m.m.) för respektive utskotts utgiftsområden och överväga om några ändringar behöver göras i den ämnesförteckning som senast godkändes av riksdagen.

Tidigare riksdagsbeslut om ändamål och verksamheter

Under våren 2016 behandlade konstitutionsutskottet regeringens ekonomiska vårproposition (prop. 2015/16:100) förslagspunkterna 2–11 (bet. 2015/16:KU23). Ändringarna i fördelningen av ändamål och verksamheter på utgiftsområden gällde då bl.a. upprustning av skollokaler och terminologisk verksamhet. Utskottet anförde att förteckningen framöver borde kompletteras på så vis att stöd till upprustning av skollokaler som har tagits upp under utgiftsområde 18 flyttas därifrån och i stället tas om hand inom utgiftsområde 16. Vidare noterade utskottet att de ändringar som rörde terminologisk verksamhet innebar att förteckningen framöver borde ändras så att terminologisk verksamhet som har tagits upp under utgiftsområde 24 flyttas därifrån och i stället tas om hand inom utgiftsområde 17.

Våren 2017 behandlade utskottet regeringens ekonomiska vårproposition (prop. 2016/17:100) förslagspunkterna 2–14 (bet. 2016/17:KU26). Ändringarna i fördelningen av ändamål och verksamheter på utgiftsområden gällde då bl.a. etableringsuppdraget, en jämställdhetsmyndighet och en samlad förvaltningspolitik. Utskottet ansåg att förteckningen framöver bör kompletteras på så vis att etableringsinsatser för nyanlända invandrare som tagits upp under utgiftsområde 13 flyttas därifrån och i stället tas om hand inom utgiftsområde 14 och att gemensamma e-förvaltningsprojekt av strategisk betydelse som har tagits upp under utgiftsområde 22 flyttas därifrån och i stället tas om hand inom utgiftsområde 2. Utgiftsområde 13 borde också justeras med anledning av förslaget om en jämställdhetsmyndighet.

Under våren 2018 behandlade utskottet regeringens ekonomiska vårproposition (prop. 2017/18:100) förslagspunkterna 2–5 (bet. 2017/18:KU40). Utskottet noterade att flera av de föreslagna ändringarna innebar justeringar i den senaste publicerade och av riksdagen godkända förteckningen över ändamål och verksamheter fördelade på utgiftsområden. Enligt utskottet borde förteckningen framöver kompletteras på så vis att lokal statlig service som har ingått i anslag inom utgiftsområdena 3, 10 och 11 flyttas därifrån och i stället tas om hand inom utgiftsområde 2, att statsbidrag till kommuner med socioekonomiskt eftersatta områden som har tagits upp under utgiftsområde 19 flyttas därifrån och i stället tas om hand inom utgiftsområde 13 och att verksamheter som avser myndighetsgemensam infrastruktur för säkra elektroniska försändelser som har tagits upp under utgiftsområde 3 flyttas därifrån och i stället tas om hand inom utgiftsområde 2.

Utskottets ställningstagande

Som framgår ovan har ett antal riksdagsbeslut påverkan på förteckningen. I utskottets förslag till förteckning har utskottet beaktat dessa riksdagsbeslut.

När det gäller ändringarna rörande upprustning av skollokaler och terminologisk verksamhet (bet. 2015/16:KU23) kan verksamheterna tas om hand inom de befintliga ändamålen och verksamheterna inom det respektive utgiftsområde till vilket verksamheten har flyttats. Detsamma gäller ändringarna rörande etableringsinsatser för nyanlända invandrare och gemensamma e-förvaltningsprojekt (bet. 2016/17:KU26). På samma sätt kan verksamheterna rörande lokal statlig service, statsbidrag till kommuner med socioekonomiskt eftersatta områden och myndighetsgemensam infrastruktur för säkra elektroniska försändelser (bet. 2017/18:KU40) tas om hand inom de befintliga ändamålen och verksamheterna inom det respektive utgiftsområde till vilket verksamheten har flyttats.

Av den genomgång utskottskanslierna gjort av utgiftsområdena framgår att utöver de ändringar i fördelningen av ändamål och verksamheter på utgiftsområden som föranleds av riksdagsbesluten behöver vissa ytterligare ändringar göras i den förteckning som senast godkändes av riksdagen. Några av dessa ändringar avser ändringar bl.a. med anledning av att nya anslag tillförts utgiftsområden eller att anslag tagits bort. Andra ändringar är av redaktionell karaktär och innebär att benämningar av vissa ändamål och verksamheter uppdateras så att de bättre motsvarar de begrepp och uttryck som används i den senaste budgetpropositionen.

Dessutom medför vissa av förslagen i propositionen som behandlas i detta betänkande under förslagspunkt 2 ändringar i förteckningen.

De ändamål och verksamheter som gäller Riksrevisionen bör i förteckningen flyttas från utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning till utgiftsområde 1 Rikets styrelse.

Vidare bör med anledning av förslagen i propositionen de ändamål och verksamheter som avser etableringsersättning flyttas i förteckningen från utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering till utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv.

I övrigt leder inte förslagen i propositionen till någon ändring av förteckningen.

Utskottet föreslår att riksdagen godkänner det förslag till förteckning över ändamål och verksamheter fördelade på utgiftsområden som finns i bilaga 4.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Proposition 2018/19:100

Proposition 2018/19:100 2019 års ekonomiska vårproposition:

2.Riksdagen godkänner den föreslagna ändringen av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 1 Rikets styrelse och utgiftsområde 8 Migration (avsnitt 9).

3.Riksdagen godkänner den föreslagna ändringen av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning och utgiftsområde 1 Rikets styrelse (avsnitt 9).

4.Riksdagen godkänner den föreslagna ändringen av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering och utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv (avsnitt 9).

5.Riksdagen godkänner den föreslagna ändringen av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid och utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning (avsnitt 9).

Följdmotionen

2018/19:3093 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V):

2.Riksdagen avslår den föreslagna ändringen av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid samt utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning (avsnitt 9 i propositionen).

Framställning 2018/19:RS5

Framställning 2018/19:RS5 Översyn av Riksrevisionen – övriga lagändringar:

8.Riksdagen godkänner att anslaget för Riksrevisionen flyttas från utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning till utgiftsområde 1 Rikets styrelse.

Bilaga 2

Kulturutskottets yttrande 2018/19:KrU3y

Bilaga 3

Utbildningsutskottets yttrande 2018/19:UbU4y

Bilaga 4

Utskottets förslag till förteckning över ändamål och verksamheter fördelade på utgiftsområden

1 Rikets styrelse (KU)

Statschefen

Riksdagen

Riksdagens ombudsmän

Riksrevisionen

Sametinget

Regeringen och Regeringskansliet

Länsstyrelserna

Allmänna val

Demokratifrågor

Justitiekanslern

Datainspektionen

Valmyndigheten

Stöd till politiska partier

Nationella minoriteter

Mediestöd

Myndigheten för press, radio och tv

Lagstiftning om radio, tv och film

Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information

Kommunala samverkansorgan

2 Samhällsekonomi och finansförvaltning (FiU)

Statskontoret

Kammarkollegiet

Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter

Arbetsgivarpolitiska frågor

Statliga tjänstepensioner m.m.

Finanspolitiska rådet

Konjunkturinstitutet

Ekonomistyrningsverket

Statistiska centralbyrån

Bidragsfastigheter

Finansinspektionen

Riksgäldskontoret

Bokföringsnämnden

Vissa garanti- och medlemsavgifter

Finansmarknadsforskning

Upphandling

Digital förvaltning

Statens servicecenter

3 Skatt, tull och exekution (SkU)

Skatteverket

Kronofogdemyndigheten

Tullverket

4 Rättsväsendet (JuU)

Polismyndigheten

Säkerhetspolisen

Åklagarmyndigheten

Ekobrottsmyndigheten

Sveriges Domstolar

Kriminalvården

Brottsförebyggande rådet

Rättsmedicinalverket

Gentekniknämnden

Brottsoffermyndigheten

Ersättning för skador på grund av brott

Rättsliga biträden m.m.

Kostnader för vissa skaderegleringar m.m.

Avgifter till vissa internationella sammanslutningar

Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

Domarnämnden

Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet

5 Internationell samverkan (UU)

Avgifter till internationella organisationer

Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet

Nordiskt samarbete

Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet

Inspektionen för strategiska produkter

Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning

Stockholms internationella fredsforskningsinstitut

Utrikespolitiska institutet

Svenska institutet

Samarbete inom Östersjöregionen

Information om Sverige i utlandet

6 Försvar och samhällets krisberedskap (FöU)

Totalförsvaret, inklusive det civila försvaret

Försvarsmakten

Försvarets materielverk

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet

Officersutbildning m.m.

Totalförsvarets forskningsinstitut

Försvarets radioanstalt

Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten

Försvarsunderrättelsedomstolen

Nämnder m.m.

Samhällets krisberedskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Kustbevakningen

Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal

Statens haverikommission

Strålsäkerhetsmyndigheten

Elsäkerhetsverket

7 Internationellt bistånd (UU)

Biståndsverksamhet

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

Nordiska Afrikainstitutet

Folke Bernadotteakademin

Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete

Utvärdering av internationellt bistånd

8 Migration (SfU)

Migrationsverket

Ersättningar och bostadskostnader

Migrationspolitiska åtgärder

Kostnader i utlänningsärenden m.m.

Internationell samverkan i flyktingfrågor

Tillfälligt stöd till kommuner för ensamkommande unga asylsökande m.fl.

9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg (SoU)

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Tandvårdsförmåner

Bidrag till läkemedelsförmånerna

Bidrag till folkhälsa och sjukvård

Sjukvård i internationella förhållanden

Bidrag till psykiatri

Läkemedelsverket

E-hälsomyndigheten

Prestationsbundna insatser för att korta vårdköerna

Socialstyrelsen

Inspektionen för vård och omsorg

Folkhälsomyndigheten

Insatser för vaccinberedskap

Bidrag till WHO

Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar

Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel

Myndigheten för delaktighet

Bidrag till funktionshindersorganisationer

Internationella adoptioner

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd

Statsbidrag och stöd inom funktionshindersområdet (inkl. statlig assistansersättning)

Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet

Statens institutionsstyrelse

Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m.

Barnombudsmannen

Barnets rättigheter

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning (SfU)

Sjukpenning och rehabilitering m.m.

Aktivitets- och sjukersättningar m.m.

Merkostnadsersättning och handikappersättning

Arbetsskadeersättningar m.m.

Ersättning för höga sjuklönekostnader

Försäkringskassan

Inspektionen för socialförsäkringen

11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom (SfU)

Garantipension till ålderspension

Efterlevandepensioner till vuxna

Bostadstillägg till pensionärer

Äldreförsörjningsstöd

Pensionsmyndigheten

12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn (SfU)

Barnbidrag

Föräldraförsäkring

Underhållsstöd

Adoptionsbidrag

Barnpension och efterlevandestöd

Omvårdnadsbidrag och vårdbidrag

Pensionsrätt för barnår

Bostadsbidrag

13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering (AU)

Etableringsåtgärder

Kommunersättningar vid flyktingmottagande

Hemutrustningslån

Diskrimineringsombudsmannen

Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m.

Särskilda jämställdhetsåtgärder

Jämställdhetsmyndigheten

Kvinnors organisering

Åtgärder mot segregation

Delegationen mot segregation

14 Arbetsmarknad och arbetsliv (AU)

Arbetsförmedlingen

Arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd

Arbetsmarknadspolitiska program och insatser (inkl. etableringsinsatser för nyanlända invandrare)

Etableringsersättning

Lönebidrag och Samhall

Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige

Europeiska socialfonden m.m.

Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Administration av grundbeloppet i arbetslöshetsförsäkringen

Stiftelsen Utbildning Nordkalotten

Lönegarantiersättning

Nystartsjobb och yrkesintroduktionsanställningar

Lån till körkort

Arbetsmiljöverket

Arbetsdomstolen

Internationella arbetsorganisationen

Medlingsinstitutet

Arbetslivspolitik

Myndigheten för arbetsmiljökunskap

15 Studiestöd (UbU)

Studiehjälp

Studiemedel m.m.

Centrala studiestödsnämnden m.m.

16 Utbildning och universitetsforskning (UbU)

Förskola och annan pedagogisk verksamhet

Barn- och ungdomsutbildning samt fritidshemsverksamhet och vissa särskilda utbildningsformer

Vuxenutbildning (inkl. Sfi och utom folkbildning)

Yrkeshögskola

Myndigheter inom skolväsendet

Statligt bidrag till skolväsendet

Forskningspolitik (forskning och utvecklingsarbete)

Universitet och högskolor samt forskningsinstitut

Nationella och internationella forskningsresurser och forskningsanläggningar

Internationell samverkan inom utbildning och forskning

Centrala myndigheter inom utbildning och forskning

Vetenskapsrådet

Kungliga biblioteket

Rymdstyrelsen (inkl. styrelsens bidrag till internationella organisationer)

Rymdverksamhet

Polarforskning

17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (KrU)

Kulturområdesövergripande verksamhet

Teater, dans och musik

Litteraturen, läsandet och språket

Bildkonst, arkitektur, form och design

Kulturskaparnas villkor

Arkiv

Kulturmiljö

Museer och utställningar

Stöd till trossamfund

Film

Radio och tv i allmänhetens tjänst

Vissa mediefrågor, i den mån de inte tillhör konstitutionsutskottets beredning

Ungdomsfrågor

Det civila samhället

Stöd till idrotten

Stöd till friluftslivet

Folkbildning

Tillsyn av spelmarknaden

18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik (CU)

Boverket

Statens geotekniska institut

Lantmäteriet

Stöd till bostadsbyggande och bostadsförsörjning

Bostadspolitiska insatser

Konsumentverket

Allmänna reklamationsnämnden

Fastighetsmäklarinspektionen

Åtgärder på konsumentområdet

Bidrag till miljömärkning av produkter

19 Regional tillväxt (NU)

Europeiska regionala utvecklingsfonden

Regionala tillväxtåtgärder

Regionala företagsstöd inkl. transportbidrag

Stöd till kommersiell service

20 Allmän miljö- och naturvård (MJU)

Naturvårdsverket

Åtgärder för värdefull natur

Miljöövervakning

Sanering och återställande av förorenade områden

Kemikaliekontroll

Kemikalieinspektionen

Miljöforskning

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Klimatåtgärder (inkl. anpassning)

Havs- och vattenmyndigheten

Åtgärder för havs- och vattenmiljö

Hållbar utveckling

Internationellt miljöarbete

Avgifter till internationella organisationer

Klimatinvesteringar (inkl. insatser för internationella klimatinvesteringar)

Industriklivet

21 Energi (NU)

Affärsverket Svenska kraftnät

Elberedskap

Energieffektivisering

Energimarknadsinspektionen

Lokal och regional klimat- och energiomställning

Forskning och innovation på energiområdet

Förnybar energi

Energiteknik

Internationellt samarbete på det energipolitiska området

Statens energimyndighet

22 Kommunikationer (TU)

Utveckling av statens transportinfrastruktur

Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur

Trafikverket

Transportstyrelsen

Trafikanalys

Statens väg- och transportforskningsinstitut

Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk

Ersättning för sjöräddning och fritidsbåtsändamål

Ersättning för viss kanal- och slussinfrastruktur

Ersättning avseende icke statliga flygplatser

Trafikavtal

Viss internationell verksamhet

Trängselskatt i Stockholm

Trängselskatt i Göteborg

Sjöfartsstöd

Post- och telestyrelsen

Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning

Grundläggande betaltjänster

Informationsteknik och telekommunikation

Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation

23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel (MJU)

Sveriges lantbruksuniversitet

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning

Skogsstyrelsen

Insatser för skogsbruket m.m.

Internationellt arbete inom utgiftsområdet

Statens veterinärmedicinska anstalt

Veterinär fältverksamhet

Smittsamma husdjurssjukdomar

Viltskador

Statens jordbruksverk

Gårdsstöd och djurbidrag m.m.

Djurhälsovård och djurskydd

Intervention och exportbidrag för jordbruksprodukter

Stödåtgärder för fiske och vattenbruk (inkl. åtgärder som finansieras från EU-budgeten)

Livsmedelsverket

Konkurrenskraftig livsmedelssektor

Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur (inkl. åtgärder som finansieras från EU-budgeten)

Bekämpande av växtskadegörare

Stöd till innehav av fjällägenheter

Främjande och stöd av rennäringen

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademin

Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket

Stöd till jordbrukets rationalisering m.m.

24 Näringsliv (NU)

AB Svensk Exportkredit

Avgifter till vissa internationella organisationer m.m.

Bidrag till företagsutveckling och innovation

Bolagsverket

Exportkreditnämnden

Export- och investeringsfrämjande

Forskning och utveckling vid Verket för innovationssystem

Geovetenskaplig forskning

Bidrag till Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien

Institutens strategiska kompetensmedel m.m.

Kapitalinsatser i statligt ägda företag

Kommerskollegium

Konkurrensforskning

Konkurrensverket

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

Näringslivsutveckling m.m.

Omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag

Patent- och registreringsverket

Patentombudsnämnden

Revisorsinspektionen

Standardisering, provning och mätteknik

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll

Sveriges geologiska undersökning

Tillväxtverket

Turistfrämjande

Upprustning och drift av Göta kanal

Verket för innovationssystem

25 Allmänna bidrag till kommuner (FiU)

Kommunalekonomisk utjämning

Utjämningsbidrag för LSS-kostnader

Bidrag till kommunalekonomiska organisationer

Stöd med anledning av flyktingsituationen

Bidrag för arbete mot långtidsarbetslöshet

26 Statsskuldsräntor m.m. (FiU)

Räntor på statsskulden

Oförutsedda utgifter

Riksgäldskontorets provisionsutgifter

27 Avgiften till Europeiska unionen (FiU)

Avgiften till Europeiska unionen