Indelning i utgiftsområden

Konstitutionsutskottets betänkande 2019/20:KU19

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 juni 2020

Beslut

Ändringar i utgiftsområden i statens budget (KU19)

Regeringen har föreslagit vissa ändringar i utgiftsområden i statens budget. Ändringarna måste godkännas av riksdagen, vilket kan göras i samband med att vårpropositionen hanteras av riksdagen.

Ändringarna som har hanterats av riksdagen i detta betänkande innebär att:

  • utgiftsområde 19, Regional tillväxt byter namn till Regional utveckling,
  • utgifter kring digitalisering av offentlig förvaltning och övrig digitaliseringspolitik kommer numera att ligga inom samma utgiftsområde, utgiftsområde 22, Kommunikationer,
  • staten finansierar i viss mån lån till körkortsutbildning för arbetslösa. Denna utgift föreslås flyttas till utgiftsområde 22, Kommunikationer, eftersom att ansvaret för andra körkortsfrågor också ligger där.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen punkterna 2-4.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2020-05-12
Justering: 2020-06-04
Trycklov: 2020-06-04
Betänkande 2019/20:KU19

Ändringar i utgiftsområden i statens budget (KU19)

Regeringen har föreslagit vissa ändringar i utgiftsområden i statens budget. Ändringarna måste godkännas av riksdagen, vilket kan göras i samband med att vårpropositionen hanteras av riksdagen.

Ändringarna som har hanterats av Konstitutionsutskottet i detta betänkande innebär att:

  • utgiftsområde 19, Regional tillväxt byter namn till Regional utveckling,
  • utgifter kring digitalisering av offentlig förvaltning och övrig digitaliseringspolitik kommer numera att ligga inom samma utgiftsområde, utgiftsområde 22, Kommunikationer,
  • staten finansierar i viss mån lån till körkortsutbildning för arbetslösa. Denna utgift föreslås flyttas till utgiftsområde 22, Kommunikationer, eftersom att ansvaret för andra körkortsfrågor också ligger där.

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-06-09
Debatt i kammaren: 2020-06-10
4

Beslut

Beslut: 2020-06-10
2 förslagspunkter, 2 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ändringar i riksdagsordningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i riksdagsordningen med den ändringen att uttrycket "9.5.3"  ska bytas ut mot "Tilläggsbestämmelse 9.5.3".
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:100 punkt 2.

2. Ändringar i fördelningen av ändamål och verksamheter på utgiftsområden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag till
a) ändring av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning och utgiftsområde 22 Kommunikationer (avsnitt 11 i propositionen),
b) ändring av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv och utgiftsområde 22 Kommunikationer (avsnitt 11 i propositionen).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:100 punkterna 3 och 4.