Informationsutbytesavtal och partiella skatteavtal med Jersey

Skatteutskottets bet 2009/10:SkU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 november 2009

Beslut

Sverige tecknar skatteavtal med Jersey (SkU4)

Sverige ska ingå informationsutbytesavtal och partiella skatteavtal med Jersey, enligt ett beslut i riksdagen. Syftet med informationsutbytesavtalet är att kunna genomföra effektivare skattekontroll av kapitalplaceringar och inkomster i Jersey. Syftet med de partiella skatteavtalen är bland annat att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt. Lagarna ska träda i kraft den dag regeringen bestämmer.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2009-10-22
Justering: 2009-11-03
Betänkande publicerat: 2009-11-04
Trycklov: 2009-11-04
bet 2009/10:SkU4

Sverige tecknar skatteavtal med Jersey (SkU4)

Sverige ska ingå informationsutbytesavtal och partiella skatteavtal med Jersey, enligt ett förslag från regeringen.

Syftet med informationsutbytesavtalet är att kunna genomföra effektivare skattekontroll av kapitalplaceringar och inkomster i Jersey.

Syftet med de partiella skatteavtalen är bland annat att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt.

Lagarna ska träda i kraft den dag regeringen bestämmer.

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-11-12
4

Beslut

Beslut: 2009-11-12
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Informationsutbytesavtal och partiella skatteavtal med Jersey

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
dels godkänner
1. avtalet mellan Sverige och Jersey om utbyte av upplysningar i skatteärenden,
2. avtalet mellan Sverige och Jersey om förfarande för ömsesidig överenskommelse vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap,
3. avtalet mellan Sverige och Jersey för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer,
4. avtalet mellan Sverige och Jersey för undvikande av dubbelbeskattning av företag som använder skepp eller luftfartyg i internationell trafik,
dels antar regeringens förslag till
5. lag om avtal mellan Sverige och Jersey om utbyte av upplysningar i skatteärenden,
6. lag om avtal mellan Sverige och Jersey om förfarande för ömsesidig överenskommelse vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap,
7. lag om avtal mellan Sverige och Jersey för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer,
8. lag om avtal mellan Sverige och Jersey för undvikande av dubbelbeskattning av företag som använder skepp eller luftfartyg i internationell trafik.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:208 punkterna 1-8.