Informationsutbytesavtal och partiella skatteavtal med Bermuda

Skatteutskottets bet 2009/10:SkU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 november 2009

Beslut

Sverige tecknar skatteavtal med Bermuda (SkU6)

Sverige ska ingå informationsutbytesavtal och partiella skatteavtal med Bermuda, enligt ett beslut i riksdagen. Syftet med informationsutbytesavtalet är att kunna genomföra effektivare skattekontroll av kapitalplaceringar och inkomster i Bermuda. Syftet med de partiella skatteavtalen är bland annat att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt. Lagarna ska träda i kraft den dag regeringen bestämmer.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2009-10-22
Justering: 2009-11-03
Betänkande publicerat: 2009-11-05
Trycklov: 2009-11-04
Reservationer 1
bet 2009/10:SkU6

Sverige tecknar skatteavtal med Bermuda (SkU6)

Sverige ska ingå informationsutbytesavtal och partiella skatteavtal med Bermuda, enligt ett förslag från regeringen.

Syftet med informationsutbytesavtalet är att kunna genomföra effektivare skattekontroll av kapitalplaceringar och inkomster i Bermuda.

Syftet med de partiella skatteavtalen är bland annat att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt.

Lagarna ska träda i kraft den dag regeringen bestämmer.

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-11-12
4

Beslut

Beslut: 2009-11-12
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 12 november 2009

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Informationsutbytesavtal och partiella skatteavtal med Bermuda

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
dels godkänner
1. avtalet mellan Sverige och Bermuda (enligt bemyndigande från det Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirlands regering) om utbyte av upplysningar avseende skatter,
2. avtalet mellan Sverige och Bermuda om förfarande för ömsesidig överenskommelse vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap,
3. avtalet mellan Sverige och Bermuda för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer,
dels antar regeringens förslag till
4. lag om avtal mellan Sverige och Bermuda om utbyte av upplysningar avseende skatter,
5. lag om avtal mellan Sverige och Bermuda om förfarande för ömsesidig överenskommelse vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap,
6. lag om avtal mellan Sverige och Bermuda för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:222 punkterna 1-6 och avslår motion 2009/10:Sk1 yrkandena 1-6.

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0106024
m860011
c21008
fp23005
kd18006
v01804
mp01405
Totalt148138063

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag