Genomförande av direktivet om inrättande av en europeisk kodex för elektronisk kommunikation

Trafikutskottets betänkande 2021/22:TU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 maj 2022

Beslut

Gemensamma EU-regler för elektronisk kommunikation (TU17)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att införa EU-direktivet om en europeisk kodex, gemensamma EU-regler, för elektronisk kommunikation. Förslaget innehåller nya regler om bland annat konsumentskydd för användare, tillgången till elektroniska tjänster, säkerhetsregler och konkurrensregler. De gemensamma reglerna ska vara till gagn för både konsumenter och företag.

Lagändringarna ska börja gälla den 3 juni 2022.

Utskottets förslag till beslut: Riksdagen antar regeringens förslag med vissa ändringar av redaktionell karaktär och den ändringen att lagändringarna ska träda i kraft den 3 juni 2022. Därmed bifalles propositionen delvis.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2022-04-26, 2022-05-05

Gemensamma EU-regler för elektronisk kommunikation (TU17)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att införa EU-direktivet om en europeisk kodex, gemensamma EU-regler, för elektronisk kommunikation. Förslaget innehåller nya regler om bland annat konsumentskydd för användare, tillgången till elektroniska tjänster, säkerhetsregler och konkurrensregler. De gemensamma reglerna ska vara till gagn för både konsumenter och företag.

Lagändringarna ska börja gälla den 3 juni 2022.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.