Inlösen av minoritetsaktier i försäkringsbolag (prop. 2005/06:196)

Finansutskottets bet 2005/06:FiU28

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 maj 2006

Beslut

Inlösen av minoritetsaktier i försäkringsbolag (FiU28)

Inlösen av minoritetsaktier i försäkringsaktiebolag ska kunna ske under motsvarande förutsättningar och på samma sätt som för aktiebolag enligt den nya aktiebolagslagen. Genom ändringarna anpassas svensk lag till ett EU-direktiv. Vidare ska försäkringsaktiebolag även fortsättningsvis redovisa egna aktier i nominellt belopp i förvaltningsberättelsen. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2006.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2006-04-25
Justering: 2006-05-04
Betänkande publicerat: 2006-05-08
Trycklov: 2006-05-08
bet 2005/06:FiU28

Alla beredningar i utskottet

2006-04-25, 2006-04-20

Inlösen av minoritetsaktier i försäkringsbolag (FiU28)

Inlösen av minoritetsaktier i försäkringsaktiebolag ska kunna ske under motsvarande förutsättningar och på samma sätt som för aktiebolag enligt den nya aktiebolagslagen. Genom ändringarna anpassas svensk lag till ett EU-direktiv. Vidare ska försäkringsaktiebolag även fortsättningsvis redovisa egna aktier i nominellt belopp i förvaltningsberättelsen. Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag, utom när det gäller datum då lagändringarna ska börja gälla. Utskottets förslag är den 1 juli 2006.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-05-18
4

Beslut

Beslut: 2006-05-19
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Inlösen av minoritetsaktier i försäkringsaktiebolag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713) med de ändringarna att tidpunkten för ikraftträdandet bestäms till den 1 juli 2006 samt att i punkt 2 i övergångsbestämmelserna datumet "den 1 juni 2006" skall bytas ut mot "den 1 juli 2006".
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2005/06:196.