Inriktningen för en nära och tillgänglig vård - en primärvårdsreform

Socialutskottets betänkande 2020/21:SoU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 november 2020

Beslut

Primärvården ska reformeras (SoU2)

Enligt regeringen bör hälso- och sjukvården ställas om så att primärvården är navet i vården och samspelar med annan hälso- och sjukvård och med socialtjänsten. Målet med omställningen är att patienten får en god, nära och samordnad vård som stärker hälsan. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Enligt beslutet ska definitionen av primärvård moderniseras och anpassas till de strukturella förändringar som skett på hälso- och sjukvårdsområdet. Det ska också införas en bestämmelse om vad som ska ingå i primärvårdens grunduppdrag. Dessutom ska signeringskravet ändras på så sätt att journalanteckningar inte måste signeras om det är obehövligt, förutom då det finns något synnerligt hinder. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2021.

Riksdagen riktade också en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om att återkomma till riksdagen med ett förslag där hälsofrämjande insatser, rehabilitering och uppsökande arbete ingår i primärvårdens grunduppdrag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Utskottet föreslår ett tillkännagivande med anledning av tre motionsyrkanden om primärvårdens grunduppdrag till regeringen. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-10-22
Justering: 2020-11-05
Trycklov: 2020-11-13
Reservationer 18
Betänkande 2020/21:SoU2

Alla beredningar i utskottet

2020-10-22, 2020-09-24

Primärvården ska reformeras (SoU2)

Enligt regeringen bör hälso- och sjukvården ställas om så att primärvården är navet i vården och samspelar med annan hälso- och sjukvård och med socialtjänsten. Målet med omställningen är att patienten får en god, nära och samordnad vård som stärker hälsan. Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Enligt förslaget ska definitionen av primärvård moderniseras och anpassas till de strukturella förändringar som skett på hälso- och sjukvårdsområdet. Det ska också införas en bestämmelse om vad som ska ingå i primärvårdens grunduppdrag. Dessutom ska signeringskravet ändras på så sätt att journalanteckningar inte måste signeras om det är obehövligt, förutom då det finns något synnerligt hinder. Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 juli 2021.

Socialutskottet föreslår också att riksdagen riktar en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om att återkomma till riksdagen med ett förslag där hälsofrämjande insatser, rehabilitering och uppsökande arbete ingår i primärvårdens grunduppdrag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-11-17
Debatt i kammaren: 2020-11-18
4

Beslut

Beslut: 2020-11-18
12 förslagspunkter, 8 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 18 november 2020

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regeringens lagförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i patientdatalagen (2008:355),
2. lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:164 punkterna 1 och 2.

2. Definitionen av primärvård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3644 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 1.

Reservation 1 (M, SD, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, SD, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 11 0 59
SD 0 10 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 3 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 31 24 0 294


3. Primärvårdens grunduppdrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om primärvårdens grunduppdrag och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2019/20:3633 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkande 3,

2019/20:3640 av Acko Ankarberg Johansson m.fl. (KD) yrkande 1 och

2019/20:3644 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 2.

4. Systematiska hälsokontroller

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3644 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 9.

Reservation 2 (M)

5. Utveckling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:3633 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkandena 2, 4, 5 och 7,

2019/20:3640 av Acko Ankarberg Johansson m.fl. (KD) yrkande 7 och

2019/20:3644 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 12.

Reservation 3 (M)
Reservation 4 (SD)
Reservation 5 (V)
Reservation 6 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 0 11 59
SD 0 10 0 52
C 5 0 0 26
V 0 0 4 23
KD 0 0 3 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 1 1
Totalt 27 10 19 293


6. Samverkan m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3644 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkandena 4, 5 och 7.

Reservation 7 (M)
Reservation 8 (SD)

7. Kompetensförsörjning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:3633 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkande 6,

2019/20:3640 av Acko Ankarberg Johansson m.fl. (KD) yrkande 6 och

2019/20:3644 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkandena 6 och 8.

Reservation 9 (SD, KD)
Reservation 10 (M)
Reservation 11 (V)

8. Statsbidrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3640 av Acko Ankarberg Johansson m.fl. (KD) yrkande 5.

Reservation 12 (KD)

9. Digitalisering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3644 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkandena 10 och 11.

Reservation 13 (M, SD, KD)

10. Förslaget om vårdval primärvård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:3633 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkande 8 och

2019/20:3640 av Acko Ankarberg Johansson m.fl. (KD) yrkande 2.

Reservation 14 (SD, KD)
Reservation 15 (V)

11. Lagen om valfrihetssystem

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3633 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkande 1.

Reservation 16 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 16 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 0 4 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 1 0 1
Totalt 51 5 0 293


12. Patientansvar per fast läkarkontakt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:3640 av Acko Ankarberg Johansson m.fl. (KD) yrkandena 3 och 4 samt

2019/20:3644 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 3.

Reservation 17 (SD, KD)
Reservation 18 (M)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 17 (SD, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 0 11 59
SD 0 10 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 3 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 1 1
Totalt 31 13 12 293