Insatsen Förberedande och orienterande utbildning

Arbetsmarknadsutskottets bet 2016/17:AU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 juni 2017

Beslut

Resurserna inom arbetsmarknadspolitiken bör omprioriteras (AU13)

Arbetsmarknadsutskottet har behandlat regeringens skrivelse om en rapport från Riksrevisionen. Rapporten handlar om Arbetsförmedlingens arbete med insatsen Förberedande och orienterande utbildning. Insatsen är till för arbetslösa personer, speciellt för dem som länge varit utan jobb.

Riksrevisionen konstaterar att kostnaderna för utbildningarna har ökat över tid och att Arbetsförmedlingen inte alltid använder resurserna på bästa sätt. Granskningen visar också att myndigheten tycker det just nu finns svårigheter med att följa upp hur det går för deltagarna i insatsen. I skrivelsen instämmer regeringen i den problembeskrivning som Riksrevisionen redovisar. Regeringen bedömer att granskningen visar på goda möjligheter till utveckling när det gäller bland annat styrning och uppföljning av denna typ av insatser. Riksdagen lade regeringens skrivelse till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Riksdagen riktade dock två tillkännagivanden till regeringen med utgångspunkt i Riksrevisionens rapport:

  • Arbetsförmedlingens insats Förberedande och orienterande utbildning borde följas upp på ett bättre sätt än i dag. Regeringen borde se till att det sker.
  • Resurserna inom arbetsmarknadspolitiken bör omprioriteras till insatser som ger bättre resultat, till exempel en utökning av RUT-avdraget och till att sänka kostnaderna för att anställa. Regeringen bör därför vidta nödvändiga åtgärder så att resurserna inom arbetsmarknadspolitiken riktas till insatser som ger bättre resultat än förberedande och orienterande utbildning.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motioner med tillkännagivande om att regeringen bör vidta nödvändiga åtgärder för att insatser Förberedande och orienterande utbildning ska kunna följas upp på ett bättre sätt och om att regeringen bör vidta nödvändiga åtgärder så att resurser inom arbetsmarknadspolitiken riktas till insatser som ger bättre resultat än Förberedande och orienterande utbildning. Bifall till motion 2016/17:3610 yrkande 1 och 2, delvis bifall till motion 2016/17:3605 yrkande 1-3. Avslag på motion 2016/17:3605 yrkande 4. Skrivelsen läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 skrivelse
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-05-11
Justering: 2017-06-01
Trycklov: 2017-06-01
Reservationer 1
bet 2016/17:AU13

Resurserna inom arbetsmarknadspolitiken bör omprioriteras (AU13)

Arbetsmarknadsutskottet har behandlat regeringens skrivelse om en rapport från Riksrevisionen. Rapporten handlar om Arbetsförmedlingens arbete med insatsen Förberedande och orienterande utbildning. Insatsen är till för arbetslösa personer, speciellt för dem som länge varit utan jobb.

Riksrevisionen konstaterar att kostnaderna för utbildningarna har ökat över tid och att Arbetsförmedlingen inte alltid använder resurserna på bästa sätt. Granskningen visar också att myndigheten tycker det just nu finns svårigheter med att följa upp hur det går för deltagarna i insatsen. I skrivelsen instämmer regeringen i den problembeskrivning som Riksrevisionen redovisar. Regeringen bedömer att granskningen visar på goda möjligheter till utveckling när det gäller bland annat styrning och uppföljning av denna typ av insatser. Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen lägger regeringens skrivelse till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Arbetsmarknadsutskottet föreslår dock att riksdagen riktar två tillkännagivanden till regeringen med utgångspunkt i Riksrevisionens rapport:

Arbetsförmedlingens insats Förberedande och orienterande utbildning borde följas upp på ett bättre sätt än i dag. Regeringen borde se till att det sker. Resurserna inom arbetsmarknadspolitiken bör omprioriteras till insatser som ger bättre resultat, till exempel en utökning av RUT-avdraget och till att sänka kostnaderna för att anställa. Regeringen bör därför vidta nödvändiga åtgärder så att resurserna inom arbetsmarknadspolitiken riktas till insatser som ger bättre resultat än förberedande och orienterande utbildning.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-06-02
Debatt i kammaren: 2017-06-07
4

Beslut

Beslut: 2017-06-07
4 förslagspunkter, 3 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 7 juni 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Uppföljning av insatsen Förberedande och orienterande utbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen bör vidta nödvändiga åtgärder för att insatsen Förberedande och orienterande utbildning ska kunna följas upp på ett bättre sätt.
Därmed bifaller riksdagen motion

2016/17:3610 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 1 och

bifaller delvis motion

2016/17:3605 av Sven-Olof Sällström (SD) yrkandena 1-3.

2. Resurser till andra insatser än Förberedande och orienterande utbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen bör vidta nödvändiga åtgärder så att resurserna inom arbetsmarknadspolitiken riktas till insatser som ger bättre resultat än Förberedande och orienterande utbildning.
Därmed bifaller riksdagen motion

2016/17:3610 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 2.

Reservation 1 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 2 97 0 14
M 72 0 0 11
SD 38 0 0 9
MP 0 17 0 8
C 19 0 0 3
V 0 20 0 1
L 12 0 0 7
KD 14 0 0 2
- 2 0 0 1
Totalt 159 134 0 56


3. Upphandling av bl.a. insatsen Förberedande och orienterande utbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3605 av Sven-Olof Sällström (SD) yrkande 4.

4. Skrivelsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2016/17:87 till handlingarna.