Insatser för vissa nyanlända invandrares etablering m.m.

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2013/14:AU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 24 juni 2014

Beslut

Insatser för nyanlända invandrare (AU9)

Regeringen har fyra förslag som gäller nyanlända invandrare som får hjälp att etablera sig på arbetsmarknaden i Sverige. En nyanländ invandrare som säger nej till ett lämpligt arbete utan goda skäl ska inte få fortsatta insatser enligt etableringslagen. Detta gäller om hon eller han har arbete eller är arbetssökande enligt sin etableringsplan. En etableringsplan får förlängas mer än 24 månader för en nyanländ som på grund av föräldraledighet deltar på deltid i etableringsinsatser. Den rätt till ersättning utifrån prestation som finns inom utbildningen i svenska för invandrare, så kallad sfi-bonus, ska avskaffas. En nyanländ som är familjemedlem till en utlänning som har fått arbets- och uppehållstillstånd för högkvalificerad anställning, så kallat EU-blåkort, ska också få rätt till samhällsorientering.

De nya reglerna börjar gälla den 1 augusti 2014. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Riksdagen uppmanade samtidigt regeringen att återkomma med ett förslag om att fler nyanlända ska få samhällsorientering. Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om integration.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen. Tillkännagivande om att regeringen bör återkomma till riksdagen med ett förslag till utvidgad målgrupp för samhällsorientering, för såväl yngre som äldre nyanlända som har behov av samhällsinformation. Bifall till motionerna 2013/14: A8, 2013/14:A288 yrk. 13, 2013/14:A7 yrk. 1 och 2013/14:A400 yrk. 1. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

42 motioner, 2 propositioner

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2014-05-08
Justering: 2014-06-12
Betänkande publicerat: 2014-06-12
Trycklov: 2014-06-12
Reservationer 13
Betänkande 2013/14:AU9

Insatser för nyanlända invandrare (AU9)

Regeringen har fyra förslag som gäller nyanlända invandrare som får hjälp att etablera sig på arbetsmarknaden i Sverige. En nyanländ invandrare som säger nej till ett lämpligt arbete utan goda skäl ska inte få fortsatta insatser enligt etableringslagen. Detta gäller om hon eller han har arbete eller är arbetssökande enligt sin etableringsplan. En etableringsplan får förlängas mer än 24 månader för en nyanländ som på grund av föräldraledighet deltar på deltid i etableringsinsatser. Den rätt till ersättning utifrån prestation som finns inom utbildningen i svenska för invandrare, så kallad sfi-bonus, ska avskaffas. En nyanländ som är familjemedlem till en utlänning som har fått arbets- och uppehållstillstånd för högkvalificerad anställning, så kallat EU-blåkort, ska också få rätt till samhällsorientering.

De nya reglerna börjar gälla den 1 augusti 2014. Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Utskottet uppmanar samtidigt regeringen att återkomma till riksdagen med ett förslag om att fler nyanlända ska få samhällsorientering. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om integration.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2014-06-18
Debatt i kammaren: 2014-06-23
4

Beslut

Beslut: 2014-06-24
22 förslagspunkter, 8 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 24 juni 2014

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Krav på nyanlända att acceptera erbjudet lämpligt arbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar 9 § i regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:104 punkt 1 i denna del. 

Reservation 1 (V)

1. Krav på nyanlända att acceptera erbjudet lämpligt arbete

Utskottets förslag: Riksdagen antar 9 § i regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:104 punkt 1 i denna del. 


Reservation 1 (V)

2. Insatser för vissa nyanlända invandrares etablering m.m.

Utskottets förslag: Riksdagen antar

a) regeringens förslag till

1. lag om ändring i lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare i den mån lagförslaget inte omfattas av vad utskottet föreslagit ovan,

2. lag om upphävande av lagen (2010:538) om prestationsbaserad stimulansersättning inom utbildning i svenska för invandrare,

3. lag om upphävande av lagen (2009:657) om försöksverksamhet med prestationsbaserad stimulansersättning inom svenskundervisning för invandrare,

4. lag om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584),

5. lag om ändring i lagen (2008:565) om rätt till ledighet för att på grund av sjukdom prova annat arbete,

b) utskottets förslag till

1. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),

2. lag om ändring i lagen (2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare.


2. Insatser för vissa nyanlända invandrares etablering m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar

a) regeringens förslag till

1. lag om ändring i lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare i den mån lagförslaget inte omfattas av vad utskottet föreslagit ovan,

2. lag om upphävande av lagen (2010:538) om prestationsbaserad stimulansersättning inom utbildning i svenska för invandrare,

3. lag om upphävande av lagen (2009:657) om försöksverksamhet med prestationsbaserad stimulansersättning inom svenskundervisning för invandrare,

4. lag om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584),

5. lag om ändring i lagen (2008:565) om rätt till ledighet för att på grund av sjukdom prova annat arbete,

b) utskottets förslag till

1. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),

2. lag om ändring i lagen (2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare.

3. Etableringsinsatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 2 (S)
Reservation 3 (MP)
Reservation 4 (SD)
Reservation 5 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0010012
M102005
MP00250
FP22002
C21002
SD01802
V00181
KD15004
Totalt1601814328

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Etableringsinsatser

Utskottets förslag:

Reservation 2 (S)
Reservation 3 (MP)
Reservation 4 (SD)
Reservation 5 (V)

4. Samhällsorientering för fler nyanlända

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen bör återkomma till riksdagen med ett förslag till utvidgad målgrupp för samhällsorienteringen, för såväl yngre som äldre nyanlända som har behov av samhällsinformation.


Reservation 6 (M, FP, C, KD)

4. Samhällsorientering för fler nyanlända

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen bör återkomma till riksdagen med ett förslag till utvidgad målgrupp för samhällsorienteringen, för såväl yngre som äldre nyanlända som har behov av samhällsinformation.

Reservation 6 (M, FP, C, KD)

5. Övriga frågor om samhällsorientering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

5. Övriga frågor om samhällsorientering

Utskottets förslag:

6. Flyktingmottagande och kommunbosättning

Utskottets förslag:

Reservation 7 (MP)
Reservation 8 (V)

6. Flyktingmottagande och kommunbosättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 7 (MP)
Reservation 8 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1000012
M101006
MP00250
FP22002
C21002
SD18002
V01801
KD15004
Totalt277182529

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


7. Urbant utvecklingsarbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 9 (MP)

7. Urbant utvecklingsarbete

Utskottets förslag:

Reservation 9 (MP)

8. Invandrade kvinnors situation

Utskottets förslag:

Reservation 10 (S, MP, V)

8. Invandrade kvinnors situation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 10 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0100012
M101006
MP02500
FP22002
C20003
SD18002
V01801
KD15004
Totalt176143030

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


9. Insatser för invandrade akademiker

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 11 (S)

9. Insatser för invandrade akademiker

Utskottets förslag:

Reservation 11 (S)

10. Nationellt valideringsuppdrag

Utskottets förslag:

Reservation 12 (V)

10. Nationellt valideringsuppdrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 12 (V)

11. Sluten kontanthantering i detaljhandeln

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 13 (V)

11. Sluten kontanthantering i detaljhandeln

Utskottets förslag:

Reservation 13 (V)