Integrationsfrågor

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2006/07:AU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 februari 2007

Beslut

Statens insatser för nyanlända invandrare (AU6)

Riksdagen uppmanade regeringen att klargöra ansvarsfördelningen mellan myndigheterna när det gäller statens insatser för nyanlända invandrare. Riksdagen sade därmed ja till ett förslag från Riksrevisionens styrelse. Regeringen fick också i uppdrag att tydliggöra villkoren för myndigheternas samverkan och målgrupperna för myndigheternas insatser samt att se över regleringen av ersättningen till kommuner för flyktingmottagande. Regeringen ska sedan återkomma till riksdagen med en redovisning av vilka ändringar som har gjorts. Ett antal motioner om integrationspolitik från den allmänna motionstiden 2006 avslogs av riksdagen. Skälet är att regeringen avser att återkomma med förslag rörande integrationspolitiken.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till Riksrevisionens styrelses framställning. Avslag på motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse, 12 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2007-01-18
Justering: 2007-02-13
Betänkande publicerat: 2007-02-14
Trycklov: 2007-02-13
Reservationer 11
Betänkande 2006/07:AU6

Statens insatser för nyanlända invandrare (AU6)

Riksdagen bör uppmana regeringen att klargöra ansvarsfördelningen mellan myndigheterna när det gäller statens insatser för nyanlända invandrare. Det anser arbetsmarknadsutskottet som har sagt ja till ett förslag från Riksrevisionens styrelse. Enligt förslaget bör också regeringen få i uppdrag att tydliggöra villkoren för myndigheternas samverkan och målgrupperna för myndigheternas insatser samt att se över regleringen av ersättningen till kommuner för flyktingmottagande. Regeringen bör sedan återkomma till riksdagen med en redovisning av vilka ändringar som har gjorts. Utskottet föreslår också att riksdagen säger nej till ett antal motioner om integrationspolitik som har lämnats in under den allmänna motionstiden 2006. Skälet är att regeringen avser att återkomma med förslag rörande integrationspolitiken.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2007-02-21
4

Beslut

Beslut: 2007-02-21
10 förslagspunkter, 7 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 21 februari 2007

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Insatser för nyanlända invandrare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anfört om
a) att regeringen ska förtydliga uppdragen till berörda myndigheter i syfte att klargöra ansvarsfördelning, villkor för samverkan och målgrupper för myndigheternas insatser rörande nyanlända invandrare,
b) att regeringen ska se över nuvarande reglering av ersättningen till kommunerna för flyktingmottagande och därvid tydligare klargöra statens respektive kommunernas åligganden,
c) att regeringen ska återkomma till riksdagen med en preciserad beskrivning av på vilket sätt det statliga åtagandet rörande introduktionen av nyanlända har förändrats.
Därmed bifaller riksdagen framställning 2006/07:RRS13 punkterna 1-3.

Reservation 1 (s)
Reservation 2 (v)
Reservation 3 (mp)

Omröstning i motivfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s2114014
m91015
c26003
fp23005
kd19005
v01174
mp00172
Totalt1611153538

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Nyanländas etablering i det svenska samhället

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:C359 av Veronica Palm m.fl. (s) yrkandena 5 och 6 samt
2006/07:Ub225 av Elisabeth Svantesson (m) yrkande 2.

Reservation 4 (s)

3. Särskilda regionala insatser i integrationspolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:A205 av Lennart Pettersson (c) och
2006/07:A342 av Ameer Sachet m.fl. (s).

4. Tolk- och översättningsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:A222 av Göran Lindblad (m) och
2006/07:A223 av Göran Lindblad (m).

5. Diskrimineringens samhällskostnader

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2006/07:A234 av Karla López m.fl. (mp).

Reservation 5 (mp)

6. Frågor om integration och kvinnor med invandrarbakgrund

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:A267 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 6,
2006/07:A270 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkandena 19 och 20 samt
2006/07:A286 av Birgitta Ohlsson och Barbro Westerholm (båda fp) yrkandena 1-3.

Reservation 6 (v)

7. Invandrarorganisationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2006/07:A278 av Sinikka Bohlin och Raimo Pärssinen (båda s).

Reservation 7 (s)

8. Insatser i arbetet mot främlingsfientlighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:A270 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 51 och
2006/07:A289 av Kent Härstedt m.fl. (s).

Reservation 8 (s)
Reservation 9 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0113017
m91015
c25013
fp23005
kd18015
v00184
mp15004
Totalt1721132143

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

9. Integrationsprojekt riktade till segregerade bostadsområden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2006/07:A270 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 25.

Reservation 10 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1120216
m91006
c26003
fp23005
kd19005
v01804
mp17002
Totalt28818241

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

10. Mål och indikatorer beträffande äldre invandrare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2006/07:A270 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 44.

Reservation 11 (v)