Integritets- och sekretessfrågor

Konstitutionsutskottets betänkande 2013/14:KU25

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 maj 2014

Beslut

Nej till motioner om integritets- och sekretessfrågor (KU25)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2011, 2012 och 2013 som rör frågor om integritet och sekretess. Motionerna handlar bland annat om en ny myndighet för integritetsskydd, skyddet för den personliga integriteten inom EU, tystnadsplikt för tolkar och insyn i apoteksverksamhet.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2014-03-27, 2014-04-03

Nej till motioner om integritets- och sekretessfrågor (KU25)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2011, 2012 och 2013 som rör frågor om integritet och sekretess. Motionerna handlar bland annat om en ny myndighet för integritetsskydd, skyddet för den personliga integriteten inom EU, tystnadsplikt för tolkar och insyn i apoteksverksamhet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.