Intern styrning och kontroll för riksdagens myndigheter

Konstitutionsutskottets bet 2010/11:KU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 1 december 2010

Beslut

Nya krav på intern styrning och kontroll för riksdagens myndigheter (KU9)

Riksdagens myndigheter ska så långt möjligt följa samma bestämmelser som regeringens myndigheter. Därför har riksdagen nu beslutat om ett antal lagändringar för att samma krav på intern styrning och kontroll ska kunna ställas på riksdagens myndigheter som på myndigheterna under regeringen. Beslutet innebär bland annat att ledningens övergripande verksamhetsansvar ska framgå i myndigheternas instruktioner och att bestämmelser som rör Riksbanken samlas i riksbankslagen. Myndigheter som lyder under riksdagen är Riksrevisionen, Riksdagens ombudsmän (JO), Riksbanken och Riksdagsförvaltningen. De två förstnämnda utgör en del av riksdagens kontrollmakt. Riksbanken är Sveriges centralbank och Riksdagsförvaltningen har till uppgift att underlätta riksdagens arbete. Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2011.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till framställningen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2010-11-16
Justering: 2010-11-23
Betänkande publicerat: 2010-11-24
Trycklov: 2010-11-23
bet 2010/11:KU9

Alla beredningar i utskottet

2010-11-16, 2010-11-09

Nya krav på intern styrning och kontroll för riksdagens myndigheter (KU9)

Regeringen eftersträvar att riksdagens myndigheter så långt möjligt ska följa samma bestämmelser som regeringens myndigheter. Därför föreslår riksdagsstyrelsen nu ett antal lagändringar för att samma krav på intern styrning och kontroll ska kunna ställas på riksdagens myndigheter som på myndigheterna under regeringen.

Förslagen innebär bland annat att ledningens övergripande verksamhetsansvar ska framgå i myndigheternas instruktioner och att bestämmelser som rör Riksbanken samlas i riksbankslagen.

Myndigheter som lyder under riksdagen är Riksrevisionen, Riksdagens ombudsmän (JO), Riksbanken och Riksdagsförvaltningen. De två förstnämnda utgör en del av riksdagens kontrollmakt. Riksbanken är Sveriges centralbank och Riksdagsförvaltningen har till uppgift att underlätta riksdagens arbete.

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen godkänner riksdagsstyrelsens förslag.

Lagförslagen föreslås börja gälla den 1 januari 2011.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-12-01
4

Beslut

Beslut: 2010-12-01
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Intern styrning och kontroll för riksdagens myndigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar riksdagsstyrelsens förslag i bilaga 2 till
a) lag om ändring i lagen (2006:999) med ekonomiadministrativa bestämmelser m.m. för riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän och Riksrevisionen,
b) lag om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank,
c) lag om ändring i lagen (2000:419) med instruktion för riksdagsförvaltningen med den ändringen att 2 § får den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3,
d) lag om ändring i lagen (2002:1023) med instruktion för Riksrevisionen,
e) lag om ändring i lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän.
Därmed bifaller riksdagen delvis framställning 2009/10:RS6.