Internationella försvarssamarbeten

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 2020/21:UFöU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 april 2021

Beslut

Regeringen bör tydliggöra sin säkerhetspolitiska linje (UFöU5)

Riksdagen anser att regeringen bör tydliggöra sin säkerhetspolitiska linje och riktade ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om detta.

Riksdagen har behandlat en skrivelse från regeringen om internationella försvarssamarbeten. I skrivelsen beskriver regeringen bakgrunden till och den aktuella utvecklingen av internationella försvarssamarbeten som Sverige deltar i. Enligt riksdagen är det i skrivelsen tydligt att regeringen lägger sin kraft på de bilaterala samarbetena, alltså försvarssamarbeten mellan två parter. EU- och Natosamarbetena redogörs för kort och utan större framåtblickande ambitioner, tycker riksdagen. Riksdagen anser vidare att regeringen, utifrån riksdagens tillkännagivande i december 2020 om en Nato-option, bland annat måste säkerställa brett parlamentariskt stöd för Sveriges säkerhetspolitik.

Tillkännagivandet har sin grund i förslag i en motion. Riksdagen sa nej till övriga motionsförslag och lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Det sammansatta utskottet föreslår att riksdagen gör ett tillkännagivande till regeringen, med anledning av ett motionsyrkande om att regeringen bör tydliggöra sin säkerhetspolitiska linje. Utskottet föreslår att övriga motioner avslås.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2021-03-18, 2021-03-25, 2021-04-08

Regeringen bör tydliggöra sin säkerhetspolitiska linje (UFöU5)

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet anser att regeringen bör tydliggöra sin säkerhetspolitiska linje och föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om detta.

Utskottet har behandlat en skrivelse från regeringen om internationella försvarssamarbeten. I skrivelsen beskriver regeringen bakgrunden till och den aktuella utvecklingen av internationella försvarssamarbeten som Sverige deltar i. Enligt utskottet är det i skrivelsen tydligt att regeringen lägger sin kraft på de bilaterala samarbetena, alltså försvarssamarbeten mellan två parter. EU- och Natosamarbetena redogörs för kort och utan större framåtblickande ambitioner, tycker utskottet. Utskottet anser vidare att regeringen, utifrån riksdagens tillkännagivande i december 2020 om en Nato-option, bland annat måste säkerställa brett parlamentariskt stöd för Sveriges säkerhetspolitik.

Förslaget om tillkännagivande har sin grund i förslag i en motion. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motionsförslag och lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.