Interparlamentariska unionen

Utrikesutskottets betänkande 2021/22:UU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 juni 2022

Beslut

Interparlamentariska unionens arbete under 2021 (UU14)

Interparlamentariska unionen är världens äldsta multilaterala organisation. IPU grundades 1889 med syfte att arbeta för fred och mellanfolkligt samarbete. I dag är 179 nationella parlament medlemmar. I en redogörelse från den svenska IPU-delegationen redovisar ledamöterna för IPU:s arbete och verksamhet under 2021. Under 2021 arbetade IPU fram en ny strategi för sitt multilaterala arbete. Strategin anger fem mål för organisationen som ska styra och vägleda IPU:s arbete under åren 2022-2026. Dessa mål är:

  • Bygga effektiva och bemyndigade parlament.
  • Främja inkluderande och representativa parlament.
  • Stödja motståndskraftiga och innovativa parlament.
  • Fungera som en katalysator för kollektiva parlamentariska åtgärder.
  • Stärka IPU:s ansvarsutkrävande.

Riksdagens beslut innebär att IPU-redogörelsen läggs till handlingarna.

Utskottets förslag till beslut: Riksdagen lägger redogörelsen till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2022-04-21, 2022-05-05

Interparlamentariska unionens arbete under 2021 (UU14)

Interparlamentariska unionen är världens äldsta multilaterala organisation. IPU grundades 1889 med syfte att arbeta för fred och mellanfolkligt samarbete. I dag är 179 nationella parlament medlemmar. I en redogörelse från den svenska IPU-delegationen redovisar ledamöterna för IPU:s arbete och verksamhet under 2021. Under 2021 arbetade IPU fram en ny strategi för sitt multilaterala arbete. Strategin anger fem mål för organisationen som ska styra och vägleda IPU:s arbete under åren 2022-2026. Dessa mål är:

  • Bygga effektiva och bemyndigade parlament.
  • Främja inkluderande och representativa parlament.
  • Stödja motståndskraftiga och innovativa parlament.
  • Fungera som en katalysator för kollektiva parlamentariska åtgärder.
  • Stärka IPU:s ansvarsutkrävande.

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen ska lägga IPU-redogörelsen till handlingarna.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.