It-politiska frågor

Trafikutskottets betänkande 2015/16:TU19

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 maj 2016

Beslut

Det ska bli billigare att bygga ut bredbandsnät (TU19)

Regeringen vill underlätta utbyggnad av bredbandsnät och göra den mer kostnadseffektiv. Därför har regeringen tagit fram förslag till en ny lag om åtgärder för att bygga ut bredbandsnät. Med den nya lagen ges bredbandsutbyggare tillträde till befintlig fysisk infrastruktur vilket ska bidra till att sänka utbyggnadskostnaderna för bredbandsnät. De nya reglerna föreslås börjar gälla den 1 juli 2016.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag, och riktar samtidigt ett tillkännagivande till regeringen. Stora delar av befolkningen har på senare år fått allt bättre service, något som varit positivt för näringslivet. Ytterligare ansträngningar måste dock göras för att alla invånare, såväl på landsbygden som i ytterstadsområden, ska få ännu bättre tillgång till bredband.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 1 under punkt 3, dels i övrigt utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Ärendets gång

1

Förslag

26 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2016-04-28
Justering: 2016-05-12
Trycklov: 2016-05-16
Reservationer 10
Betänkande 2015/16:TU19

Alla beredningar i utskottet

2016-04-28, 2016-04-14

Det ska bli billigare att bygga ut bredbandsnät (TU19)

Regeringen vill underlätta utbyggnad av bredbandsnät och göra den mer kostnadseffektiv. Därför har regeringen tagit fram förslag till ny lag om åtgärder för att bygga ut bredbandsnät och till ändringar i väglagen, ledningsrättslagen, lagen om elektronisk kommunikation samt plan- och bygglagen.

Med den nya lagen ges bredbandsutbyggare tillträde till befintlig fysisk infrastruktur vilket ska bidra till att sänka utbyggnadskostnaderna för bredbandsnät.

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. De nya reglerna föreslås börja gälla den 1 juli 2016. Det gäller dock inte ändringarna i plan- och bygglagen som föreslås börja gälla den 1 januari 2017.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-05-18
Debatt i kammaren: 2016-05-19
4

Beslut

Beslut: 2016-05-25
11 förslagspunkter, 8 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 25 maj 2016

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Billigare utbyggnad av bredbandsnät

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät,
2. lag om ändring i väglagen (1971:948),
3. lag om ändring i ledningsrättslagen (1973:1144),
4. lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation med den ändringen att 7 kap. 10 § första stycket punkt 1 ska ha följande lydelse: "1. tvisten har samband med skyldigheter som följer av denna lag eller av föreskrifter, tillståndsvillkor eller beslut om förpliktelser som meddelats med stöd av lagen eller som följer av rättsakter som avses i 1 § andra stycket eller 3 a § första stycket 1, eller",
5. lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:73 punkterna 1-5.

2. Delaktighet i informationssamhället

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:840 av Serkan Köse (S),

2015/16:1942 av Lars-Arne Staxäng (M) och

2015/16:2441 av Kristina Yngwe (C) yrkande 9.

3. Tillgång till bredband

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:86 av Anette Åkesson m.fl. (M) yrkande 2,

2015/16:377 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkandena 4 i denna del och 5,

2015/16:486 av Betty Malmberg och Lars-Arne Staxäng (båda M) yrkande 1,

2015/16:734 av Anette Åkesson (M) yrkande 2,

2015/16:825 av Monica Green (S) yrkande 2 i denna del,

2015/16:845 av Anders Österberg (S) yrkandena 1 och 2,

2015/16:1934 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 6,

2015/16:2351 av Josef Fransson m.fl. (SD) yrkande 5,

2015/16:2454 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 2,

2015/16:3059 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 22 och

2015/16:3208 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 3 i denna del.

Reservation 1 (M, C, L, KD)
Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 108 0 0 5
M 0 77 0 7
SD 0 0 40 8
MP 21 0 0 4
C 0 21 0 1
V 0 0 17 4
L 0 17 0 2
KD 0 14 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 129 129 57 34


4. Stöd till utbyggnad av it-infrastruktur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:86 av Anette Åkesson m.fl. (M) yrkandena 1 och 6,

2015/16:2188 av Anna Wallén m.fl. (S),

2015/16:2369 av Anders W Jonsson m.fl. (C) yrkande 4 och

2015/16:3208 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 4.

Reservation 4 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 108 0 0 5
M 77 0 0 7
SD 40 0 0 8
MP 21 0 0 4
C 0 21 0 1
V 17 0 0 4
L 17 0 0 2
KD 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 294 21 0 34


5. Telefoni och mobiltäckning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:86 av Anette Åkesson m.fl. (M) yrkande 7,

2015/16:377 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkande 4 i denna del,

2015/16:486 av Betty Malmberg och Lars-Arne Staxäng (båda M) yrkande 2,

2015/16:554 av Monica Haider och Tomas Eneroth (båda S),

2015/16:603 av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S),

2015/16:606 av Anna Wallén m.fl. (S),

2015/16:825 av Monica Green (S) yrkande 2 i denna del,

2015/16:2369 av Anders W Jonsson m.fl. (C) yrkande 5,

2015/16:2454 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 5 och

2015/16:3208 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 3 i denna del.

Reservation 5 (M, C)
Reservation 6 (V)

6. Bredbandskoordinatorer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:3147 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkande 16 och

2015/16:3148 av Robert Halef m.fl. (KD) yrkande 36.

Reservation 7 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 108 0 0 5
M 77 0 0 7
SD 39 0 0 9
MP 21 0 0 4
C 21 0 0 1
V 17 0 0 4
L 16 1 0 2
KD 0 14 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 299 15 0 35


7. Vissa regleringsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:86 av Anette Åkesson m.fl. (M) yrkandena 3-5,

2015/16:142 av Monica Green (S),

2015/16:497 av Isak From (S),

2015/16:1086 av Anette Åkesson (M) och

2015/16:3059 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 23.

Reservation 8 (M, C, L, KD)

8. Teknikskiftet i delar av det fasta telefonnätet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:1256 av Maria Plass (M).

9. Statens innehav av digital infrastruktur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:825 av Monica Green (S) yrkande 1 och

2015/16:3059 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 24.

Reservation 9 (M, C, L, KD)

10. Roaming

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3059 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 27.

Reservation 10 (M, C, L, KD)

11. Nätneutralitet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:1470 av Said Abdu m.fl. (FP).