Jakt och viltvård

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2021/22:MJU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 mars 2022

Beslut

Flera uppmaningar till regeringen om jakt och viltvård (MJU16)

Riksdagen beslutade att rikta tre uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen om jakt och viltvård. Uppmaningarna handlar om en översyn av jaktlagen, Svenska Jägareförbundets ansvar för jakt- och viltvårdsuppdraget och förbättrade möjligheter att jaga för personer med funktionsnedsättning.

Riksdagen vill att regeringen tillsätter en statlig utredning med uppdraget att se över den svenska jaktlagstiftningen, i syfte att lägga fram en ny jaktlag. Lagstiftningen ska ge en hållbar jakt och viltvård med en bred folklig förankring och acceptans, inte minst utanför storstadsområdena. Jaktlagstiftningen ska också stärka förutsättningarna för att minska viltskadorna i jord- och skogsbruket samt mängden viltolyckor.

I fråga om Svenska Jägareförbundets ansvar för jakt- och viltvårdsuppdraget, det så kallade allmänna uppdraget, anser riksdagen att förbundet ska återfå ansvaret för uppdraget. En återgång ska ske i dialog med berörda intressenter, inklusive EU-kommissionen.

Riksdagen anser slutligen att nuvarande regler gör det svårt för jägare som på grund av en funktionsnedsättning använder motordrivet fordon vid jakt. För att få använda motordrivet fordon vid jakt måste jägaren ofta få dispenser, undantag, från vissa regler. Många aktiva jägare med funktionsnedsättning har ett stort antal dispenser som måste tas med till varje jakt. Riksdagen vill att en beviljad dispens för jakt med motordrivet fordon ska gälla i hela Sverige i minst fem år.

Riksdagen sa nej till övriga förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2021 om jakt och viltvård.

Utskottets förslag till beslut: Utskottet föreslår med bifall till motionerna 2021/22:1026 yrkande 2, 2021/22:3429 yrkande 1 och 2021/22:3664 yrkande 5 ett tillkännagivande om översyn av jaktlagen. Utskottet föreslår med bifall till motionerna 2021/22: 1607, 2021/22:2459 yrkande 42, 2021/22:3429 yrkande 2 och 2021/22:3877 yrkande 38 samt delvis bifall till motion 2021/22:2674 ett tillkännagivande om jakt- och viltvårdsuppdraget. Utskottet föreslår med bifall till motionerna 2021/22:3664 yrkande 6 ett tillkännagivande om terrängkörning vid jakt. Avslag på övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2022-01-13, 2022-02-03

Flera uppmaningar till regeringen om jakt och viltvård (MJU16)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen riktar tre uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen om jakt och viltvård. Uppmaningarna handlar om en översyn av jaktlagen, Svenska Jägareförbundets ansvar för jakt- och viltvårdsuppdraget och förbättrade möjligheter att jaga för personer med funktionsnedsättning.

Utskottet vill att regeringen tillsätter en statlig utredning med uppdraget att se över den svenska jaktlagstiftningen, i syfte att lägga fram en ny jaktlag. Lagstiftningen ska ge en hållbar jakt och viltvård med en bred folklig förankring och acceptans, inte minst utanför storstadsområdena. Jaktlagstiftningen ska också stärka förutsättningarna för att minska viltskadorna i jord- och skogsbruket samt mängden viltolyckor.

I fråga om Svenska Jägareförbundets ansvar för jakt- och viltvårdsuppdraget, det så kallade allmänna uppdraget, anser miljö- och jordbruksutskottet att förbundet ska återfå ansvaret för uppdraget. En återgång ska ske i dialog med berörda intressenter, inklusive EU-kommissionen.

Utskottet anser slutligen att nuvarande regler gör det svårt för jägare som på grund av en funktionsnedsättning använder motordrivet fordon vid jakt. För att få använda motordrivet fordon vid jakt måste jägaren ofta få dispenser, undantag, från vissa regler. Många aktiva jägare med funktionsnedsättning har ett stort antal dispenser som måste tas med till varje jakt. Utskottet vill att en beviljad dispens för jakt med motordrivet fordon ska gälla i hela Sverige i minst fem år.

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2021 om jakt och viltvård.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.