Jordbruk, m.m.

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2001/02:MJU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 maj 2002

Beslut

EU:s framtida jordbrukspolitik bör beredas på nationell nivå (MJU15)

Riksdagen gjorde, på initiativ från miljö- och jordbruksutskottet, ett tillkännagivande om att regeringen bör tillsätta en parlamentarisk kommitté med uppgift att utarbeta en svensk strategi för reformeringen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik. Vidare gjordes, med anledning av motionsförslag, ett tillkännagivande om att regeringen i samband med det fortsatta arbetet med den framtida jordbrukspolitiken bör pröva möjligheterna att få till stånd en mer ändamålsenlig stödområdesindelning i Jämtlands län. Riksdagen avslog också motioner från allmänna motionstiden 2000 och 2001 om jordbruk.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2002-03-12, 2002-03-14

EU:s framtida jordbrukspolitik bör beredas på nationell nivå (MJU15)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår, på eget initiativ, att riksdagen gör ett tillkännagivande om att regeringen bör tillsätta en parlamentarisk kommitté med uppgift att utarbeta en svensk strategi för reformeringen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik. Vidare föreslås, med anledning av motionsförslag, ett tillkännagivande om att regeringen i samband med det fortsatta arbetet med den framtida jordbrukspolitiken bör pröva möjligheterna att få till stånd en mer ändamålsenlig stödområdesindelning i Jämtlands län. Riksdagen föreslås också avslå motioner från allmänna motionstiden 2000 och 2001 om jordbruk.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.