Jordbrukspolitik m.m.

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2008/09:MJU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 april 2009

Beslut

Brister i tvärvillkorskontroller av jordbruksstöd från EU (MJU18)

En granskning som Riksrevisionen har gjort visar att det finns brister i tvärvillkorskontrollerna av jordbruksstöd från EU. Riksrevisionens styrelse har därför föreslagit att regeringen bör följa upp hur kontrollerna utförs och tydliggöra ansvar och roller för berörda myndigheter. För att svenska jordbrukare ska få gårdsstöd från EU ska vissa så kallade tvärvillkor vara uppfyllda. Det innebär att jordbrukaren, förutom att sköta jorden, också ska följa lagar inom bland annat miljö, folkhälsa och djurhälsa. Om kontroller visar att jordbrukaren inte följer detta tvärgående regelverk ska avdrag göras på stödet. Riksdagen konstaterade att regeringen och ansvariga myndigheter har tagit till åtgärder för att komma till rätta med bristerna och att ytterligare åtgärder är planerade. Riksdagen sa därför nej till förslaget. Riksdagen sa också nej till motioner om jordbruk och landsbygdens utveckling från den allmänna motionstiden 2008. Motionerna tog upp frågor som rör bland annat Sveriges landsbygdsprogram, reformering av EU:s jordbrukspolitik, ekologisk odling och de areella näringarna.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på framställningen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Från riksdagens organ

Motioner från ledamöterna

Brister i tvärvillkorskontroller av jordbruksstöd från EU (MJU18)

En granskning som Riksrevisionen har gjort visar att det finns brister i tvärvillkorskontrollerna av jordbruksstöd från EU. Riksrevisionens styrelse föreslår därför att regeringen bör följa upp hur kontrollerna utförs och tydliggöra ansvar och roller för berörda myndigheter. För att svenska jordbrukare ska få gårdsstöd från EU ska vissa så kallade tvärvillkor vara uppfyllda. Det innebär att jordbrukaren, förutom att sköta jorden, också ska följa lagar inom bland annat miljö, folkhälsa och djurhälsa. Om kontroller visar att jordbrukaren inte följer detta tvärgående regelverk ska avdrag göras på stödet. Miljö- och jordbruksutskottet konstaterar att regeringen och ansvariga myndigheter har tagit till åtgärder för att komma till rätta med bristerna och att ytterligare åtgärder är planerade. Utskottet föreslår därför att riksdagen säger nej till förslaget.

Utskottet föreslår vidare att riksdagen säger nej till motioner om jordbruk och landsbygdens utveckling från den allmänna motionstiden 2008. Motionerna tar upp frågor som rör bland annat Sveriges landsbygdsprogram, reformering av EU:s jordbrukspolitik, ekologisk odling och de areella näringarna.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.