Justeringar i skattereglerna vid omstrukturering

Skatteutskottets betänkande 1998/99:SkU23

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 juni 1999

Beslut

Skärpning i skatteregler vid omstrukturering (SkU23)

Riksdagen godkände regeringens förslag till skärpningar med retroaktiv verkan fr.o.m. den 20 mars 1999 i de nya skatteregler vid omstrukturering av företag som riksdagen antog i hösten 1998 (se 1998/99:SkU5 ). Den ena skärpningen gäller skatteuppskov vid koncerninterna andelsöverlåtelser. Den andra skärpningen tar sikte på reglerna om tillskott av kapitalbeskattad reavinstegendom till juridiska personer. Riksdagen beslutade även om en ändring i mildrande riktning som gäller överlåtelser till underpris. Det formella ikraftträdandet flyttades fram, jämfört med regeringens förslag, från den 1 juli till den 15 juli 1999.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

Skärpning i skatteregler vid omstrukturering (SkU23)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag till skärpningar med retroaktiv verkan fr.o.m. den 20 mars 1999 i de nya skatteregler vid omstrukturering av företag som riksdagen antog i hösten 1998 (se 1998/99:SkU5). Den ena skärpningen gäller skatteuppskov vid koncerninterna andelsöverlåtelser. Den andra skärpningen tar sikte på reglerna om tillskott av kapitalbeskattad reavinstegendom till juridiska personer. En ändring i mildrande riktning som gäller överlåtelser till underpris tillstyrks också av utskottet. Det formella ikraftträdandet föreslås flyttas fram, jämfört med regeringens förslag, från den 1 juli till den 15 juli 1999.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.