Kamerabevakning i brottsbekämpningen - ett enklare förfarande

Justitieutskottets bet 2019/20:JuU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 november 2019

Beslut

Vissa myndigheter ska få kamerabevaka utan tillstånd (JuU5)

Kustbevakningen, Polisen, Säkerhetspolisen och Tullverket ska få bedriva kamerabevakning utan tillstånd av Datainspektionen. För att upprätthålla integritetsskyddet ska myndigheterna även fortsättningsvis bara få kamerabevaka om intresset väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli bevakad.

Myndigheterna ska själva göra avvägningen, och även dokumentera detta. Datainspektionen ska ansvara för tillsyn och även kunna ta ut en avgift av den myndighet som inte dokumenterar sitt beslut.

Syftet med förändringarna är att förbättra möjligheten att bekämpa och lagföra brott.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Lagändringarna börjar gälla 1 januari 2020.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 2 propositioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-10-24
Justering: 2019-11-07
Trycklov: 2019-11-07
Reservationer 3
bet 2019/20:JuU5

Alla beredningar i utskottet

2019-10-24, 2019-10-10

Vissa myndigheter ska få kamerabevaka utan tillstånd (JuU5)

Kustbevakningen, Polisen, Säkerhetspolisen och Tullverket ska få bedriva kamerabevakning utan tillstånd av Datainspektionen. För att upprätthålla integritetsskyddet ska myndigheterna även fortsättningsvis bara få kamerabevaka om intresset väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli bevakad.

Myndigheterna ska själva göra avvägningen, och även dokumentera detta. Datainspektionen ska ansvara för tillsyn och även kunna ta ut en avgift av den myndighet som inte dokumenterar sitt beslut.

Syftet med förändringarna är att förbättra möjligheten att bekämpa och lagföra brott.

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Lagändringarna föreslås börja gälla 1 januari 2020.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-11-12
Debatt i kammaren: 2019-11-13
4

Beslut

Beslut: 2019-11-13
5 förslagspunkter, 4 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 13 november 2019

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Avslag på propositionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:108 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V) yrkande 1.

Reservation 1 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 93 0 0 7
M 65 0 0 5
SD 57 0 0 5
C 28 0 0 3
V 0 24 0 3
KD 20 0 0 2
L 17 0 0 2
MP 14 0 0 2
- 1 1 0 0
Totalt 295 25 0 29


2. Kamerabevakning i brottsbekämpningen - ett enklare förfarande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i kamerabevakningslagen (2018:1200) med den ändringen att 9 § ska ha den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen propositionerna 2018/19:127 punkt 2.2 och 2018/19:147.

3. Översyn av kamerabevakningslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:108 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V) yrkande 2.

Reservation 2 (V)

4. Förenklade rutiner vid ansökan om tillstånd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:108 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V) yrkande 3.

Reservation 3 (V)

5. Polisens kamerabevakning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:553 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 17.