Kemikaliekontroll

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2010/11:MJU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 april 2011

Beslut

Sverige ska fortsätta arbeta för att användningen av parakvat stoppas (MJU15)

Det är viktigt att Sverige inom EU och internationellt fortsätter att verka för att användningen av parakvat som bekämpningsmedel stoppas. Svenska och europeiska lantbrukare behöver även ges förutsättningar för att kunna sluta köpa djurfoder som odlats med hjälp av parakvat. Riksdagen uppmanar därför regeringen att fortsätta driva dessa frågor genom ett tillkännagivande. Parakvat är giftigt och därför förbjudet i Sverige och inom hela EU. Men i Sydamerika används parakvat vid sojaodling. Sverige kan ställa krav på att produkter som importeras till Sverige inte är skadliga för människors, djurs eller växters liv och hälsa. Däremot kan Sverige inte ställa krav på hur en vara har producerats, om den slutliga produkten inte är skadlig. I övrigt säger riksdagen nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 om Kemikaliekontroll. Skälet är att det redan pågår arbete i flera av de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om miljömål, förbud och begränsning av kemikalier, bekämpningsmedel och forskning om kemikalier.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motionerna 2010/11:MJ268 yrkande 1 och 2, 2010/11:MJ385 och 2010/11:MJ393 yrkande 1 och 2. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2011-03-08, 2011-03-10, 2011-03-29

Sverige ska fortsätta arbeta för att användningen av parakvat stoppas (MJU15)

Det är viktigt att Sverige inom EU och internationellt fortsätter att verka för att användningen av parakvat som bekämpningsmedel stoppas. Svenska och europeiska lantbrukare behöver även ges förutsättningar för att kunna sluta köpa djurfoder som odlats med hjälp av parakvat. Miljö- och jordbruksutskottet föreslår därför att riksdagen ska uppmana regeringen att fortsätta driva dessa frågor. Parakvat är giftigt och därför förbjudet i Sverige och inom hela EU. Men i Sydamerika används parakvat vid sojaodling. Sverige kan ställa krav på att produkter som importeras till Sverige inte är skadliga för människors, djurs eller växters liv och hälsa. Däremot kan Sverige inte ställa krav på hur en vara har producerats, om den slutliga produkten inte är skadlig.

I övrigt föreslår miljö- och jordbruksutskottet att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 om Kemikaliekontroll. Skälet är att det redan pågår arbete i flera av de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om miljömål, förbud och begränsning av kemikalier, bekämpningsmedel och forskning om kemikalier.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.