Klampning av fordon

Trafikutskottets betänkande 2021/22:TU20

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 juni 2022

Beslut

Nya regler för klampning av fordon (TU20)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag att fordon som körs av utländska transportföretag ska kunna låsas fast med så kallad klampning om korrekta papper inte kan visas upp vid en kontroll. Syftet är bland annat att säkerställa att utländska förare betalar avgifter när de inte följer reglerna och att främja en sund konkurrens mellan aktörerna.

Lagändringarna ska börja gälla den 1 augusti 2022.

Riksdagen beslutade också att rikta två tillkännagivanden med uppmaningar till regeringen att den bör

  • tillsätta en utredning som ser över om den nuvarande tidsgränsen kan tas bort och låta klampningen gälla till dess att skälet för klampningen har åtgärdats
  • se över behovet av att i större utsträckning samordna arbetet mellan olika myndigheter som kontrollerar yrkestrafiken.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Tillkännagivande om det som utskottet anför om förlängd tidsgräns för klampning och möjlighet till klampning vid fler typer av lagöverträdelser. Tillkännagivande om att se över behovet av att i större uträckning samordna arbetet mellan olika myndigheter när det gäller kontroll av yrkestrafiken. Bifall till motionsförslag om ovanstående.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2022-05-31, 2022-06-07

Nya regler för klampning av fordon (TU20)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag att fordon som körs av utländska transportföretag ska kunna låsas fast med så kallad klampning om korrekta papper inte kan visas upp vid en kontroll. Syftet är bland annat att säkerställa att utländska förare betalar avgifter när de inte följer reglerna och att främja en sund konkurrens mellan aktörerna.

Lagändringarna ska börja gälla den 1 augusti 2022.

Utskottet föreslår också att riksdagen beslutar att rikta två tillkännagivanden med uppmaningar till regeringen att den bör

  • tillsätta en utredning som ser över om den nuvarande tidsgränsen kan tas bort och låta klampningen gälla till dess att skälet för klampningen har åtgärdats
  • se över behovet av att i större utsträckning samordna arbetet mellan olika myndigheter som kontrollerar yrkestrafiken.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.