Kommittéberättelse - kommittéernas verksamhet under 2018, m.m.

Konstitutionsutskottets bet 2018/19:KU32

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 juni 2019

Beslut

Kommittéernas sammansättning och verksamhet under 2018 (KU32)

Riksdagen har behandlat regeringens årliga skrivelse om sammansättningen och arbetet inom de kommittéer, utredningar, som regeringen har tillsatt. Under 2018 tillsattes 68 kommittéer och de totala utgifterna för dem var cirka 450 miljoner kronor.

Riksdagen anser att regeringens kommittéberättelse ger värdefull information om kommittéernas sammansättning och verksamhet. Skrivelsen redogör bland annat för fördelningen mellan män och kvinnor i kommittéerna. Det råder en förhållandevis jämn könsfördelning i tre av fyra yrkeskategorier i kommittéerna. Enligt riksdagen är det viktigt att eftersträva en jämn könsfördelning inom alla grupper. Riksdagen välkomnar också den anpassning av redovisningen av kommittéernas sammansättning som genomförts med anledning av konstitutionsutskottets påpekande i sin granskning av kommittéväsendet hösten 2017.

Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet. Riksdagen sa nej till förslag i motioner från allmänna motionstiden 2018 om lagstiftningsprocessen.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

7 motioner, 1 skrivelse
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-06-04
Justering: 2019-06-11
Trycklov: 2019-06-11
bet 2018/19:KU32

Alla beredningar i utskottet

2019-06-04, 2019-05-28

Kommittéernas sammansättning och verksamhet under 2018 (KU32)

Konstitutionsutskottet har behandlat regeringens årliga skrivelse om sammansättningen och arbetet inom de kommittéer, utredningar, som regeringen har tillsatt. Under 2018 tillsattes 68 kommittéer och de totala utgifterna för dem var cirka 450 miljoner kronor.

Utskottet anser att regeringens kommittéberättelse ger värdefull information om kommittéernas sammansättning och verksamhet. Skrivelsen redogör bland annat för fördelningen mellan män och kvinnor i kommittéerna. Utskottet noterar att det råder en förhållandevis jämn könsfördelning i tre av fyra yrkeskategorier i kommittéerna. Enligt konstitutionsutskottet är det viktigt att eftersträva en jämn könsfördelning inom alla grupper. Utskottet välkomnar också den anpassning av redovisningen av kommittéernas sammansättning som genomförts med anledning av utskottets påpekande i sin granskning av kommittéväsendet hösten 2017.

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet. Utskottet föreslår också att riksdagen säger nej till förslag i motioner från allmänna motionstiden 2018 om lagstiftningsprocessen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-06-14
Debatt i kammaren: 2019-06-17
4

Beslut

Beslut: 2019-06-18
7 förslagspunkter, 7 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Kommittéberättelse - kommittéernas verksamhet under 2018

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2018/19:103 till handlingarna.

2. Genomförande av EU-bestämmelser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1843 av Jan Ericson (M).

3. E-samråd om EU-arbetet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2040 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 27.

4. Konsekvensanalyser om den personliga integriteten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:896 av Betty Malmberg (M) och

2018/19:2588 av Bengt Eliasson m.fl. (L) yrkande 13.

5. Konsekvensanalyser om utsläpp av växthusgaser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2733 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) yrkande 10.

6. Lättläst svenska i Statens offentliga utredningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2253 av Per Lodenius (C).

7. Märkning av propositioner med berört utskott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:369 av Markus Wiechel (SD) yrkande 2.