Kommittéberättelse – kommittéernas verksamhet under 2020, m.m.

Konstitutionsutskottets betänkande 2020/21:KU26

Ärendet är avslutat

Beslutat: 9 juni 2021

Beslut

Skrivelse om kommittéernas verksamhet under 2020 har behandlats (KU26)

Riksdagen har behandlat regeringens årliga skrivelse om sammansättningen och arbetet inom de kommittéer, utredningar, som regeringen har tillsatt. Under 2020 tillsattes 80 kommittéer, vilket är 26 fler än under 2019. De totala utgifterna för kommittéerna var cirka 580 miljoner kronor, av vilka cirka 100 miljoner kronor är utgifter för konsultationer.

Riksdagen noterar att det är en förhållandevis jämn könsfördelning i tre av fyra yrkeskategorier anställda vid kommittéväsendet, och att kvinnor är i majoritet i gruppen sekreterare och övriga. Enligt riksdagen är det viktigt att eftersträva en jämn könsfördelning inom alla grupper. Riksdagen välkomnar också den anpassning av redovisningen av kommittéernas sammansättning som genomförts med anledning av konstitutionsutskottets påpekande i sin granskning av kommittéväsendet.

Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet. Riksdagen sa nej till tio förslag i motioner från allmänna motionstiden 2020 om lagstiftningsprocessen.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2021-05-18, 2021-05-25

Skrivelse om kommittéernas verksamhet under 2020 har behandlats (KU26)

Konstitutionsutskottet har behandlat regeringens årliga skrivelse om sammansättningen och arbetet inom de kommittéer, utredningar, som regeringen har tillsatt. Under 2020 tillsattes 80 kommittéer, vilket är 26 fler än under 2019. De totala utgifterna för kommittéerna var cirka 580 miljoner kronor, av vilka cirka 100 miljoner kronor är utgifter för konsultationer.

Utskottet noterar att det är en förhållandevis jämn könsfördelning i tre av fyra yrkeskategorier anställda vid kommittéväsendet, och att kvinnor är i majoritet i gruppen sekreterare och övriga. Enligt utskottet är det viktigt att eftersträva en jämn könsfördelning inom alla grupper.

Konstitutionsutskottet välkomnar också den anpassning av redovisningen av kommittéernas sammansättning som genomförts med anledning av konstitutionsutskottets påpekande i sin granskning av kommittéväsendet.

Utskottet föreslår att riksdagen ska lägga skrivelsen till handlingarna, det vill säga avsluta ärendet. Utskottet föreslår samtidigt att riksdagen ska säga nej till tio förslag i motioner från allmänna motionstiden 2020 om lagstiftningsprocessen.

 

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.