Kommunal demokrati och kompetens

Konstitutionsutskottets betänkande 2004/05:KU30

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 april 2005

Beslut

Motioner om kommunal demokrati och kompetens (KU30)

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2003 och 2004 om kommunal demokrati och kompetens. Motionerna handlar bland annat om demokratiexperiment, fritidspolitikers villkor, minoritetsåterremiss, folkinitiativ, medborgarkontrakt, den sociala ekonomin, kommunala bolag, förbud att verkställa kommunalt beslut och möjlighet att ställa lokala miljökrav.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2005-02-08, 2005-02-15, 2005-03-01

Utredning om återremittering av ärenden i kommunfullmäktige (KU30)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2003 och 2004 om kommunal demokrati och kompetens. En av motionerna handlar om möjligheten för en minoritet i kommunfullmäktige att återremittera ett ärende. I en gemensam reservation föreslår fem partier i utskottet (m, fp, kd, c, mp) att riksdagen ger regeringen i uppdrag att utreda frågan. I kommunallagen finns en bestämmelse om att ett ärende i kommunfullmäktige ska återremitteras om det begärs av minst en tredjedel av de närvarande ledamöterna. Återremissen ska motiveras. Partierna menar att som lagen är utformad kan den återremiss en minoritet får till stånd göras betydelselös genom att majoriteten, genom ett beslut med enkel majoritet, driver igenom en helt annan motivering till återremissen än den som minoriteten avsett. Motiveringen som åtföljer en återremiss bör därför, enligt partierna, formuleras av dem som har begärt återremissen. Partierna har majoritet när riksdagen ska rösta i kammaren. Majoriteten i utskottet (s, v), som säger nej till förslaget, utgår från att regeringen följer utvecklingen och återkommer till riksdagen om det är nödvändigt.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.