Kommunal uppdragsverksamhet

Konstitutionsutskottets betänkande 2000/01:KU24

Ärendet är avslutat

Beslutat: 31 maj 2001

Beslut

Kommunal uppdragsverksamhet inom yrkestrafik (KU24)

Riksdagen beslutade att förlänga försöket med kommunal uppdragsverksamhet inom viss yrkestrafik. Försöket har pågått sedan 1996 och förlängs nu med tre år till utgången av år 2005. Antalet kommunala trafikaktiebolag är litet och deras uppdragsverksamhet har varit marginell. En förlängd försökstid kan ge ett bättre underlag för beslutet huruvida verksamheten ska bli permanent. Vidare preciseras det nuvarande villkoret om hur uppdragsverksamheten ska särredovisas i bolagens årsredovisningar. Syftet är att intäkterna, kostnaderna och resultatet av uppdragsverksamheten ska framgå tydligare. Denna lagändring träder i kraft den 1 januari 2002.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

4 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2001-05-08
Justering: 2001-05-17
Trycklov: 2001-10-09
Betänkande 2000/01:KU24

Alla beredningar i utskottet

2001-05-08, 2001-04-24

Kommunal uppdragsverksamhet inom yrkestrafik (KU24)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag att förlänga försöket med kommunal uppdragsverksamhet inom viss yrkestrafik. Försöket har pågått sedan 1996 och förlängs nu med tre år till utgången av år 2005. Antalet kommunala trafikaktiebolag är litet och deras uppdragsverksamhet har varit marginell. En förlängd försökstid kan ge ett bättre underlag för beslutet huruvida verksamheten ska bli permanent. Vidare föreslås en precisering av det nuvarande villkoret om hur uppdragsverksamheten ska särredovisas i bolagens årsredovisningar. Syftet är att intäkterna, kostnaderna och resultatet av uppdragsverksamheten ska framgå tydligare. Denna lagändring föreslås träda i kraft den 1 januari 2002.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2001-05-31
4

Beslut

Beslut: 2001-05-31

Protokoll med beslut