Kommunala frågor

Finansutskottets betänkande 2015/16:FiU26

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 mars 2016

Beslut

Riksdagen vill ha större valfrihet i välfärden (FiU26)

Riksdagen vill att alla ska få välja skola och sjukhus själva

Riksdagen vill att alla
ska få samma möjlighet att välja
skola, sjukhus eller äldre-boende.
I dag är det inte alltid så.

Riksdagen tycker också
att alla som vill starta sjukhus,
skolor och äldre-boenden
måste fråga om lov först.

Riksdagen vill även
att de som till exempel sköter
äldre-boenden dåligt
ska kunna straffas.

Riksdagen har sagt åt regeringen
att se till att det blir
som riksdagen vill.

Regeringen borde arbeta hårdare för att utveckla valfriheten inom skolan, sjukvården och äldreomsorgen. Det anser riksdagen som riktar ett tillkännagivande om det här till regeringen.

Det har börjat växa fram olika alternativ inom välfärden, som äldreboenden med inriktningar mot olika språkgrupper, särskilda diagnoser eller HBTQ-kompetens. Riksdagen tycker att det är bra, men anser att valmöjligheterna fortfarande är mycket begränsade inom en del områden. Riksdagen vill därför att regeringen ser över hur man kan få till en ännu större valfrihet.

Riksdagen anser också att det krävs tydliga regler och uppföljningssystem för att garantera att skattemedlen används på ett bra sätt. Den föreslår därför att regeringen inför tillståndsplikt för alla privata och kommunala utförare i välfärden. Riksdagen tycker också att det borde finnas tydliga sanktioner kopplade till tillståndet.

Riksdagen vill nu att regeringen tar till sig förslagen och återkommer till riksdagen med konkreta förslag. 

Riksdagen sa nej till övriga motionsförslag som behandlades samtidigt. Förslagen handlade bland annat om avknoppning av offentlig verksamhet och kommunal utjämning.

Utskottets förslag till beslut: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att snarast återkomma med förslag på åtgärder när det gäller valfrihet, mångfald och kvalitet inom offentligt finansierade välfärdstjänster och när det gäller att koppla sanktioner till tillståndsplikten och tillkännager detta för regeringen. Därmed bifaller riksdagen motion 2015/16:1189 och bifaller delvis motionerna 2015/16:2274, 3074, 3225. Riksdagen avslår övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2016-02-09, 2016-02-25

Finansutskottet vill ha större valfrihet i välfärden (FiU26)

Regeringen borde arbeta hårdare för att utveckla valfriheten inom skolan, sjukvården och äldreomsorgen. Det anser finansutskottet, som vill att riksdagen riktar ett tillkännagivande om det här till regeringen.

Det har börjat växa fram olika alternativ inom välfärden, som äldreboenden med inriktningar mot olika språkgrupper, särskilda diagnoser eller HBTQ-kompetens. Finansutskottet tycker att det är bra, men anser att valmöjligheterna fortfarande är mycket begränsade inom en del områden. Utskottet vill därför att riksdagen uppmanar regeringen att se över hur man kan få till en ännu större valfrihet.

Finansutskottet anser också att det krävs tydliga regler och uppföljningssystem för att garantera att skattemedlen används på ett bra sätt. Utskottet föreslår därför att regeringen inför tillståndsplikt för alla privata och kommunala utförare i välfärden. Utskottet tycker också att det borde finnas tydliga sanktioner kopplade till tillståndet.

Finansutskottet vill nu att regeringen tar till sig utskottets ståndpunkter och återkommer till riksdagen med konkreta förslag. Utskottet föreslår därför att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen om det här.

Finansutskottet föreslår samtidigt att riksdagen säger nej till övriga motionsförslag som behandlats samtidigt. Förslagen handlade bland annat om avknoppning av offentlig verksamhet och kommunal utjämning.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.