Kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete

Justitieutskottets betänkande 2022/23:JuU9

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 30 mars 2023

Nästa händelse: Bordläggning 29 mars 2023

Utskottets förslag

Kommunernas ansvar för det brottsförebyggande arbetet (JuU9)

Regeringen vill införa en ny lag om kommunernas ansvar i det brottsförebyggande arbetet. Detta för att kommunerna ska arbeta med brottsförebyggande frågor på ett effektivt och kunskapsbaserat sätt. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Enligt den nya lagen ska kommunerna kartlägga brottsligheten inom sitt geografiska område och ta fram en lägesbild. Utifrån lägesbilden ska de sedan ta ställning till behovet av åtgärder och besluta om en åtgärdsplan. Kommunerna ska också ta visst ansvar för samordningen av det lokala brottsförebyggande arbetet och inrätta en samordningsfunktion.

Den nya lagen föreslås börja gälla den 1 juli 2023.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Kommunernas ansvar för det brottsförebyggande arbetet (JuU9)

Regeringen vill införa en ny lag om kommunernas ansvar i det brottsförebyggande arbetet. Detta för att kommunerna ska arbeta med brottsförebyggande frågor på ett effektivt och kunskapsbaserat sätt. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Enligt den nya lagen ska kommunerna kartlägga brottsligheten inom sitt geografiska område och ta fram en lägesbild. Utifrån lägesbilden ska de sedan ta ställning till behovet av åtgärder och besluta om en åtgärdsplan. Kommunerna ska också ta visst ansvar för samordningen av det lokala brottsförebyggande arbetet och inrätta en samordningsfunktion.

Den nya lagen föreslås börja gälla den 1 juli 2023.

Förslagspunkter

1. Kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2022/23:43 och avslår motionerna

2022/23:1649 av Kerstin Lundgren (C) yrkandena 1 och 2 samt

2022/23:2139 av Ardalan Shekarabi m.fl. (S) yrkande 66.