Kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvården m.m.

Socialutskottets betänkande 2020/21:SoU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 9 juni 2021

Beslut

Kompetensförsörjning och administration inom hälso- och sjukvården (SoU17)

Riksdagen beslutade att rikta tre uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen. Regeringen bör

  • ta fram och genomföra en nationell strategi för kompetensförsörjning för hälso- och sjukvården
  • se över frågan om att minska administrationen i vården och omsorgen
  • utreda och se över lagstiftningen när det gäller frågan om tillfällig återkallelse av legitimation eller annan behörighet inom hälso- och sjukvården samt indragning eller begränsning av rätten att skriva ut mediciner.

Tillkännagivandena gjordes när riksdagen behandlade cirka 360 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2020. Riksdagen sa nej till övriga motionsförslag, bland annat med hänvisning till att arbete pågår i flera av de frågor som motionerna tar upp.

Utskottets förslag till beslut: Utskottet föreslår tre tillkännagivanden till regeringen med anledning av motionsyrkanden om kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvården, administration i vården och omsorgen samt tillfällig återkallelse av legitimation och begränsning av förskrivningsrätt. Avslag på övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2021-04-20, 2021-05-04, 2021-05-18, 2021-05-27, 2021-06-01

Kompetensförsörjning och administration inom hälso- och sjukvården (SoU17)

Socialutskottet föreslår att riksdagen riktar tre uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen. Regeringen bör

  • ta fram och genomföra en nationell strategi för kompetensförsörjning för hälso- och sjukvården
  • se över frågan om att minska administrationen i vården och omsorgen
  • utreda och se över lagstiftningen när det gäller frågan om tillfällig återkallelse av legitimation eller annan behörighet inom hälso- och sjukvården samt indragning eller begränsning av rätten att skriva ut mediciner.

Socialutskottets förslag om tillkännagivanden lades fram när utskottet behandlade cirka 360 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2020. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motionsförslag, bland annat med hänvisning till att arbete pågår i flera av de frågor som motionerna tar upp.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.